Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3) verwoordt de ambitie van Nederland voor de ontwikkeling van het platteland voor de periode 2014 tot en met 2022.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Looptijd: circa € 1,2 miljard, waarvan € 607.300.000 uit ELFPO
Behandeld door Provincie
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3) verwoordt de ambitie van Nederland voor de ontwikkeling van het platteland voor de periode 2014 tot en met 2022. POP3 stimuleert (de ontwikkeling van) productiewijzen in de landbouw die milieuvriendelijker zijn, maar waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Daarnaast draagt POP3 bij aan (internationale) doelen op het gebied van natuur, milieu en water.

Het programmadocument, waarin POP3 nader is uitgewerkt, is gebaseerd op het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO, zie GLB). Het ministerie van Economische Zaken is de beheersautoriteit voor POP3 en het eerste aanspreekpunt voor de Europese Commissie. Het beheer en de uitvoering van de maatregelen is echter gedelegeerd aan de provincies. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Convenant Uitvoering POP3.

In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende maatregel: (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, gemeenten).

Het programma kent de volgende maatregelen en submaatregelen:

 • maatregel 01: Kennisoverdracht en voorlichting. De maatregel bestaat uit twee submaatregelen:
  • submaatregel 01.1.0: trainingen, workshops en coaching van ondernemers;
  • submaatregel 01.2.0: demonstratieactiviteiten.
 • maatregel 04: Investeringen. De maatregel bestaat uit de volgende submaatregelen:
  • submaatregel 04.01.01: fysieke investeringen nodig voor het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van innovaties en voor de brede uitrol van innovaties;
  • submaatregel 04.01.02: fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
  • submaatregel 04.01.03: een garantstelling voor de marktintroductie van risicovolle innovaties (GMI-regeling);
  • submaatregel 04.03.01: investeringen in infrastructuur;
  • submaatregel 04.04.01: niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS (Programmatische Aanpak Stikstof);
  • submaatregel 04.04.02: niet-productieve investeringen voor water.
 • maatregel 10: Agromilieu- en klimaatsteun;
 • maatregel 16: Samenwerking. De maatregel bestaat uit de volgende submaatregelen:
  • submaatregel 16.2.0 samenwerking met betrekking tot proefprojecten en de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken, processen en technieken in de landbouw- en de voedingsmiddelensector;
  • submaatregel 16.1.0: de oprichting en werking van operationele groepen in het kader van het EIP voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw.
 • maatregel 18: brede weersverzekering (BRWEER);
 • maatregel 19: LEADER lokale ontwikkeling. Er is sprake van de volgende submaatregelen:
  • submaatregel 19.1: voorbereidingskosten;
  • submaatregel 19.2: uitvoering van LEADER-projecten;
  • submaatregel 19.3: voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale actiegroep (LAG);
  • submaatregel 19.4: lopende kosten, promotie en voorlichting.


De voorwaarden verschillen per maatregel.

De maximale bijdrage verschilt eveneens per maatregel en varieert globaal van 40% tot 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen voor het grootste deel van de maatregelen kunnen worden ingediend bij de provincies.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-01 — Wijziging beleidsregel verlagen subsidie POP

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Regiebureau POP.

Regiebureau POP

Herman Gorterstraat 5
3511 EW Utrecht
Nederland

+