Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB

Het doel van de regeling Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB (PTLNGLB) is het testen hoe binnen het GLB 2023-2027 op of aanpalend aan landbouwgrond doelgericht betalingen kunnen worden ingezet voor het behalen van regiospecifieke opgaven rond het toekomstbestendig maken van de landbouw door bijvoorbeeld kringlooplandbouw te versterken en/of meer natuurinclusief te maken.

Looptijd 17.02.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 8.304.000 (GLB pilots toekomstbestendig boeren), € 5,3 miljoen (Veenweiden pilots), € 4 miljoen (Realisatieplan LNV-visie kringlooplandbouw pilots)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de regeling Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB (PTLNGLB) is het testen hoe binnen het GLB 2023-2027 op of aanpalend aan landbouwgrond doelgericht betalingen kunnen worden ingezet voor het behalen van regiospecifieke opgaven rond het toekomstbestendig maken van de landbouw door bijvoorbeeld kringlooplandbouw te versterken en/of meer natuurinclusief te maken.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.5 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt medegefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

In aanmerking komen gecertificeerde agrarische collectieven, samenwerkingsverbanden van twee of meer gecertificeerde agrarische collectieven, samenwerkingsverbanden die bestaan uit één of meer gecertificeerde agrarische collectieven samen met landbouwers, producentengroeperingen, andere mkb-bedrijven, coöperaties of brancheorganisaties én samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één landbouwer samen met andere landbouwers, producentengroeperingen, coöperaties, andere mkb-bedrijven of brancheorganisaties.

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit:

 • het formuleren van een plan voor het bereiken van toekomstbestendige landbouw;
 • de uitvoering van proefprojecten ter uitvoering van het plan;
 • monitoring van en gegevensverzameling over de uitvoering en opbrengsten van de proefprojecten.


De activiteiten moeten verder bijdragen aan één van de volgende thema’s:

 • Thema 1 – GLB pilots toekomstbestendig boeren: de activiteiten dienen bij te dragen aan het streven dat GLB-steun eenvoudiger wordt en prestaties levert, aan het vergroten van draagvlak in het gebied of de sector of het uitproberen van nieuwe samenwerkingsvormen. Bij deze pilots staat de omslag naar toekomstbestendig boeren centraal. Met de uitvoering van deze nieuwe pilots wordt geëxperimenteerd hoe het toekomstig GLB kan bijdragen aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een puntensystemen, een opgaven voor bodem en water in gebiedsaanpak en/of het versterken van een toekomstbestendige landbouw, waarbij water en bodem de verbindende schakels zijn, uitgaande van de opgaven in het gebied. Bij de pilots wordt waar mogelijk synergie gezocht met experimenteergebieden, een Pilot met een koppeling naar een experimenteergebied heeft dus voorkeur. Daarnaast behoort kennis en coaching op het boerenerf bij de bovenstaande pilots integraal te worden meegenomen;
 • Thema 2 – Veenweiden pilots: de activiteiten beogen de afspraken in het Klimaatakkoord over veenweide te ondersteunen, zodat de grondwaterstand in veenweidepercelen verhoogt, bodemdaling vermindert en CO2-emissie reduceert. Tevens kunnen succesvolle nieuwe of aangepaste maatregelen in het nieuwe GLB een plek krijgen. Het gaat dan om pilots waarbij al bestaande maatregelen (opgenomen in bijlage B bij de regeling) worden aangepast of op een vernieuwende manier gecombineerd, zodat er met een verlenging in de zomermaanden van bijvoorbeeld verhoging zomerpeil en (greppel)plasdras er nieuwe maatregelen ontstaan die de grondwaterstand in veenweidepercelen verhogen in droge perioden. Er is tegelijkertijd onderzoek naar de effecten nodig, want of de combinatie of verlenging van bestaande maatregelen mogelijk is en nevendoelen, zoals bodemkwaliteit of watervraag, niet te veel aantasten, is nog de vraag. Vandaar de gewenste combinatie van proefprojecten met innovatieve maatregelen en onderzoek naar de effecten;
 • Thema 3 – LNV-visie kringlooplandbouw pilots: de activiteiten beogen specifieke uitdagingen binnen de context van het nieuwe GLB te adresseren die in meer of mindere mate kunnen bijdragen aan de realisatie van de LNV-visie op kringlooplandbouw. Het gaat dan om vijf verschillende soorten maatregelen:
  • meer duurzaam beheer van de landbouwbodems en koolstofvastlegging in de landbouwbodems;
  • geen of minder intensieve vruchtwisseling per perceel (inclusief mengteelt, opvolging van uitspoelingsgevoelige gewassen door diepwortelende of niet-uitspoelingsgevoelige gewassen en strokenteelt), bij voorkeur plaatsvindend op zand- of lössgrond;
  • grondwaterbeschermingsgebieden waar vergoedingen gelden voor gebiedsspecifieke nadelen als gevolg van bepaalde vereisten voortvloeiend uit de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water;
  • het sluiten van kringlopen in samenwerkingsverbanden tussen veehouder en akkerbouwer op niveau van percelen, bedrijven en regio’s binnen en buiten deze samenwerking; of
  • het uitproberen van nieuwe beloningsvormen door samenwerking tussen overheden, marktpartijen of maatschappelijke groepering.


De hoogte van de subsidie bedraagt de optelsom van de per in aanmerking komend(e) product of activiteit bepaalde/berekende bedragen, vermeerderd met de additionele kosten. De tabel is ogenomen onder ‘Bijdrage’.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden gerangschikt. Voor elk van de thema’s is een aparte openstelling gepubliceerd:

 • Thema 1 – GLB pilots toekomstbestendig boeren: 17 februari tot en met 5 maart 2021;
 • Thema 2 – Veenweiden pilots: 1 maart tot en met 11 april 2021;
 • Thema 3 – LNV-visie kringlooplandbouw pilots: 1 maart tot en met 11 april 2021.

Laatst gewijzigd op 2022-02-25 — Verhoging plafond 2021 'GLB pilots toekomstbestendig boeren'

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+