Nationaal Restauratiefonds

Het doel van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) is het bevorderen van het behoud en het herstel van monumenten door het verlenen van financiële steun en het geven van voorlichting.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.06.1985 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Nationaal Restauratiefonds
Verstrekt door Stichting Nationaal Restauratiefonds
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) is het bevorderen van het behoud en het herstel van monumenten door het verlenen van financiële steun en het geven van voorlichting.

Het Restauratiefonds is een particuliere instantie dat samenwerkt met het Rijk, gemeenten en financiële instellingen.

Het fonds ondersteunt eigenaren van monumentale panden en mobiel erfgoed, maar ook professionals zoals ambtenaren en overheidsbestuurders, aannemers, architecten en makelaars.

Het fonds informeert over de verschillende subsidiemogelijkheden die er bestaan voor de restauratie en het onderhoud van monumentale panden en mobiel erfgoed, over de fiscale faciliteiten die openstaan bij restauratie of renovatie én over de financieringsmogelijkheden van restauraties van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of andere vooroorlogse panden. Ook biedt het fonds zelf verschillende financieringsmogelijkheden aan, zodat er naar eigen zeggen sprake is van ‘Totaal-financiering voor ieder monument’.

Per categorie monumenten worden de volgende financieringsmogelijkheden onderscheiden:

 • Rijksmonumenten:
  • Restauratiefonds-hypotheek: een lening met een lage rente. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de onderhoudskosten van de restauratie, verminderd met subsidies en verzekeringsuitkeringen;
  • Restauratiefondsplus-hypotheek: een lening met een lage rente voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten die niet zijn aangemerkt als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is € 300.000;
  • Gelderse Monumentenfonds-hypotheek: een annuïteitenlening met een lage rente. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voorzieningen;
  • Drentse Monumenten-hypotheek: de hoofdsom van de lening wordt bepaald door de provincie Drenthe aan de hand van de subsidiabele herbestemmings- en/of instandhoudingskosten. Het minimale hypotheekbedrag is € 25.000. Het maximale bedrag is € 200.000. De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%;
  • Annuïteitenlening: voor aankoop, restauratie en verbetering van een monument.
 • Niet-Rijksmonumenten:
  • Cultuurfonds-hypotheek: een lening met een lage rente (5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%) voor gemeentelijke of provinciale monumenten. De hoogte van hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten. De lening bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000;
  • Regionaal Restauratiefonds-hypotheek (alleen beschikbaar in bepaalde regio’s): een annuïteitenlening met een lage rente (4,5% tot 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%) voor gemeentelijk of provinciaal beschermde monumenten;
  • Aanvullende lening: een annuïteitenlening of een aflossingsvrije lening voor de financiering van niet-gesubsidieerde kosten.
 • Kerk:
  • Kerken Nevenfunctie-Lening: een annuïteitenlening met een lage rente (5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%) voor de financiering van aanpassingen die het mogelijk maken om een kerkgebouw naast de eredienst te gebruiken voor andere activiteiten. De lening bedraagt maximaal € 50.000;
  • Gelderse Restauratiefonds-hypotheek: de hoofdsom van de lening wordt bepaald door de provincie Gelderland. De lening is beschikbaar voor kosten van herstel van bouwtechnische gebreken die het normale onderhoud te boven gaan. Het minimale hypotheekbedrag is € 10.000. Het maximale bedrag is € 50.000. De rente ligt 5% onder de marktrente ligt met een minimum van 1,5%;
  • Samenwerking met de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG): bij financiering voor een kerkgebouw geeft de SKG een zogenaamde betaalbelofte af. Hierdoor kan het Restauratiefonds de gelden uit een subsidie of laagrentende lening gemakkelijker uitbetalen.
 • Mobiel Erfgoed:
  • Mobiel Erfgoed-Lening (zie MOBERFLEN): een annuïteitenlening met een lage rente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%) voor de financiering van duurzaam behoud of het terugbrengen in de oude staat van historische vervoermiddelen (behalve varende vervoermiddelen).


Aanvragen kunnen worden ingediend bij de betreffende gemeente dan wel bij het Nationaal Restauratiefonds (als de gemeente geen samenwerkingsovereenkomst heeft met het Nationaal Restauratiefonds).

In afwijking van het bovenstaande moeten aanvragen voor Brim-subsidie worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en aanvragen voor een Mobiel Erfgoed-Lening bij het Mondriaan Fonds. Daarna verzorgt het Restauratiefonds de financiering.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-04 — Nieuwe voorwaarden en kenmerken restauratiefonds-hypotheek en restauratiefondsplus-hypotheek

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Stichting Nationaal Restauratiefonds

Huize Hoevelaken
Westerdorpsstraat 68
3871 AZ HOEVELAKEN

+