Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap

Met de Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap (KSOW) kunnen tijdelijk middelen worden toegekend voor specifieke projecten op het gebied van onderzoek en wetenschap.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.09.2001 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap (KSOW) kunnen tijdelijk middelen worden toegekend voor specifieke projecten op het gebied van onderzoek en wetenschap.

De regeling is een juridisch kader voor de financiering van grote meerjarige projecten en kleinschalige éénmalige activiteiten op het gebied van onderzoek en wetenschap. De regeling heeft haar grondslag in de Wet overige OCW subsidies.

Subsidie kan worden verleend aan projecten die:

  • worden uitgevoerd door een subsidieaanvrager die in aanmerking is genomen voor de uitvoering van een project op het gebied van onderzoek en wetenschap;
  • passen binnen de beleidsterreinen die zijn opgenomen in de rijksbegroting OCW onder het hoofdstuk Onderzoek en Wetenschap;
  • passen binnen de uitoefening van de coördinerende verantwoordelijkheid voor het Nederlandse wetenschapsbeleid.


Aanvragen kunnen worden ingediend door een natuurlijke persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de subsidieverlening.

Het budget en de beleidsthema’s worden elk jaar bepaald op basis van de rijksbegroting OCW.

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot de verleende subsidie kan worden gedelegeerd. De subsidieontvanger is in deze gevallen verantwoordelijk voor het opstellen van voorwaarden voor het honoreren van een subsidieaanvraag.

De bijdrage hangt af van het van toepassing zijnde beleidsthema en indien van toepassing de voorwaarden van de instelling die de bevoegdheid tot het honoreren van de subsidie gedelegeerd heeft gekregen.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het ministerie van OCW.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-02-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

De Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP ´S-GRAVENHAGE

+