Kaderbesluit nationale EZsubsidies

Het doel van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (KEZS) is het creëren van eenheid tussen de verschillende subsidies op het terrein van het ministerie van Economische Zaken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2009 - onbepaald
Aanvraagtermijn Variabel
Budget Onbepaald
Behandeld door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (KEZS) is het creëren van eenheid tussen de verschillende subsidies op het terrein van het ministerie van Economische Zaken (inclusief het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het kaderbesluit en de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies hebben alleen betrekking op subsidie-instrumenten van het ministerie van Economische Zaken die uitsluitend met nationale middelen worden gefinancierd. Europese subsidies zijn opgenomen in de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.

Het Kaderbesluit bevat bepalingen die in (vrijwel) alle subsidie-instrumenten voorkomen. Door dit besluit zijn onnodige verschillen weggenomen en kent niet elke afzonderlijke subsidieregeling meer bepalingen over de zaken die worden geregeld in het Kaderbesluit.

Concreet bevat het kaderbesluit uniforme regels (die nader uitgewerkt worden in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de subsidie-instrumenten) met betrekking tot:

 • het verstrekken van subsidie (voor wat en voor wie);
 • de hoogte van de subsidie;
 • de subsidiabele kosten;
 • de wijze van verdeling van het subsidieplafond;
 • adviescommissies;
 • het indienen van een aanvraag;
 • de afwijzingsgronden;
 • de beslissing op de aanvraag;
 • de voorwaarden voor de subsidieontvanger;
 • de verplichtingen voor de subsidieontvanger;
 • voorschotverlening;
 • subsidievaststelling.


De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies vormt een uitwerking van het besluit en omvat een groot aantal subsidie-instrumenten, verdeeld over drie hoofdstukken, te weten: 1. Agro en natuur, 2. Innovatie en ondernemerschap en 3. Energie en Klimaat. Per subsidie-instrument zijn aanvullende voorwaarden vastgesteld.

De wijze van indienen van de aanvragen verschilt per regeling.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-24 — Wijziging i.v.m. wijziging en openstelling van de subsidiemodule Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ).

Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ)

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Nederland

+