InvestEU-programma

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn N.v.t.
Budget Periode 2021-2027: € 26.152.310.073 (InvestEU-fonds)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

InvestEU voegt de veelheid aan financiële programma’s die voorheen beschikbaar waren (onder meer vanuit EFSI, EaSI, COSME en CEF) samen en vormt een uitbreiding van het model van het Investeringsplan voor Europa (het plan-Juncker). Het programma bestaat uit het InvestEU-fonds, de InvestEU-investeringsadvieshub en het InvestEU-investeringsprojectenportaal.

InvestEU-fonds

Het InvestEU-fonds is een marktgebaseerd en vraaggestuurd instrument, met sterke nadruk op de beleidsprioriteiten van de EU. Het ondersteunt de volgende vier beleidsterreinen, gericht op investeringen waar de EU de meeste waarde kan toevoegen:

 • Duurzame infrastructuur: financiering van projecten op het gebied van vervoer (met inbegrip van multimodaal vervoer en verkeersveiligheid), de renovatie en het onderhoud van spoor- en weginfrastructuur, energie (met name hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, renovatieprojecten gericht op het energiezuinig maken van gebouwen en de integratie van gebouwen in een verbonden energie-, opslag-, digitaal en vervoerssysteem), een grotere mate van interconnectie, digitale connectiviteit en toegang, ook in plattelandsgebieden, levering en verwerking van grondstoffen, ruimtevaart, oceanen, water (waaronder binnenwateren), afvalbeheer (conform de afvalhiërarchie en de circulaire economie), natuur en andere milieu-infrastructuur, cultureel erfgoed, toerisme, uitrusting, mobiele activa en de uitrol van innovatieve technologieën die bijdragen aan de doelstellingen inzake ecologische of klimaatveerkracht of sociale duurzaamheid van de Unie;
 • Onderzoek, innovatie en digitalisering: financiering van projecten op het gebied van onderzoek, productontwikkeling en innovatie, inclusief de overdracht van technologieën en onderzoeksresultaten aan de markt om marktaanjagers en samenwerking tussen ondernemingen te stimuleren, de demonstratie en invoering van innovatieve oplossingen, steun voor de opschaling van innovatieve ondernemingen en digitalisering van het bedrijfsleven in de Unie;
 • Kleine en middelgrote ondernemingen: financiering van projecten gericht op het verbeteren van de toegang tot en de beschikbaarheid van financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder voor innovatieve kmo’s en kmo’s uit de culturele en creatieve sector, alsmede voor kleine midcapondernemingen;
 • Sociale investeringen en vaardigheden: dit onderdeel omvat microfinanciering, financiering voor sociale ondernemingen en sociale economie, alsook maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid, vaardigheden, educatie, opleiding en aanverwante diensten, sociale infrastructuur (met inbegrip van gezondheids- en onderwijsinfrastructuur en sociale woningen en studentenwoningen), sociale innovatie, gezondheidszorg en langdurige zorg, inclusie en toegankelijkheid, culturele en creatieve activiteiten met een maatschappelijk doel, en de integratie van kwetsbare personen, waaronder onderdanen van derde landen.


Concreet biedt het InvestEU-fonds een EU-garantie van 40% voor investeringsprojecten. Daarnaast biedt het InvestEU-fonds ook de mogelijkheid om voor elk beleidsterrein zogenaamde lidstaatcompartimenten vast te stellen. Dit wil zeggen dat EU-landen kunnen bijdragen aan de EU-garantie door vrijwillig een deel van hun cohesiebeleidsfondsen beschikbaar te stellen voor deze compartimenten. Op deze manier profiteren EU-landen van de EU-garantie en de hoge kredietwaardigheid ervan, waardoor nationale en regionale investeringen meer slagkracht krijgen en een groter vermenigvuldigingseffect.

De uiteindelijke eindontvangers van steun kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn die gevestigd zijn in een EU-land of in een derde in aanmerking komend land, waaronder:

 • bedrijven (grote bedrijven, midcap-bedrijven, inclusief kleine midcap-bedrijven, en het mkb)
 • entiteiten uit de publieke sector;
 • gemengde entiteiten, zoals publiek-private samenwerking (PPS) en private bedrijven met een publiek doel;
 • organisaties zonder winstoogmerk.


Aanvragen kunnen worden ingediend bij uitvoerende partners (zoals de Europese Investingsbank) die financieringsoplossingen op maat zullen aanbieden op basis van de financiële producten die door de EU-garantie worden ondersteund.

InvestEU-investeringsadvieshub

De InvestEU-investeringsadvieshub is een centraal adviespunt voor bijstand voor projectontwikkeling. Het verleend technische steun en bijstand om te helpen bij de voorbereiding, ontwikkeling, structurering en uitvoering van projecten, onder meer door middel van capaciteitsopbouw.

Europees investeringsprojectenportaal

Het Europees investeringsprojectenportaal geeft zichtbaarheid aan investeringsprojecten in de hele EU. Het portaal brengt investeerders en projectontwikkelaars bijeen door te zorgen voor een toegankelijke en gebruikersvriendelijke databank, waardoor projecten meer zichtbaarheid krijgen en investeerders nieuwe investeringsmogelijkheden kunnen ontdekken in de sector of locatie waarin zij geïnteresseerd zijn.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-07-13 — Technische richtsnoeren voor duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds gepubliceerd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Europese Commissie (Brussel).

Europese Commissie (Brussel)

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+