Investeren in groen

Het doel van de regeling Investeren in groen-economisch herstel (GEH) is het geven van steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen waarmee agrariërs hun bedrijf op een duurzame manier op het gebied van innovatie en modernisering kunnen versterken. Het gaat daarbij ook om nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken processen of producten.

Looptijd 18.12.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 35.440.000 (€ 7.088.000 per categorie)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Investeren in groen-economisch herstel (GEH) is het geven van steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen waarmee agrariërs hun bedrijf op een duurzame manier op het gebied van innovatie en modernisering kunnen versterken. Het gaat daarbij ook om nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken processen of producten.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.7 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt gefinancierd uit het Europees Economisch Herstelfonds (EHF).

In aanmerking komen landbouwers en jonge landbouwers.

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die zijn opgenomen in de investeringslijst. Het betreft investeringen op het gebied van:

  • precisielandbouw en smart farming: investeringen in (datagedreven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund. Deze systemen moeten bijdragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen zoals toename van biodiversiteit en klimaatbestendigheid;
  • digitalisering: investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs) processen worden ondersteund. Deze systemen en datagedreven toepassingen moeten bijdragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen zoals toename van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en/of verbetering bodemkwaliteit én datapositie van agrarische bedrijven verbeteren;
  • water (waaronder droogte en verzilting): investeringen in voorzieningen voor ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang, klimaatadaptieve, peilgestuurde drainage en omgekeerde osmose worden ondersteund. Daarnaast komen investeringen in een waterbeheervoorziening waarmee verontreinigd erfafspoeling op het eigen bedrijf wordt tegengegaan voor steun in aanmerking. De investeringen leveren een bijdrage aan een verhoging van de waterkwaliteit, de verbetering van de waterhuishouding, het tegengaan van verdroging en/of het tegengaan van verzilting van de bodem;
  • duurzame bedrijfsvoering: investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, brongerichte verduurzaamde stal- en managementmaatregelen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. De investeringen bij deze categorie zijn gericht op het brongericht en integraal reduceren van meerdere emissies zoals ammoniak, methaan, geur en fijnstof, maar tegelijkertijd ook op het bevorderen van de biodiversiteit. Investeringen die slechts een bijdrage leveren aan de reductie van een van de betreffende emissies vallen niet onder deze categorie;
  • natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw: investeringen in machines en -installaties voor opslag en verwerking. Daarnaast ook investeringen in opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’). Deze natuurlijke omgeving wordt hiermee geïntegreerd in de bedrijfsvoering en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. De investeringen richten zich primair op het in stand houden, versterken en gebruikmaken van de biodiversiteit. Secundair wordt het sluiten van kringlopen richting nul-emissie gestimuleerd waarmee efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de grondstoffen en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kunnen worden verkleind.


De subsidie bedraagt 60% of 75% (indien de aanvraag is ingediend door een jonge landbouwer) van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie bedraagt in principe minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.

Aanvragen kunnen van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-23 — Rectificatie: Bijlage 5 opnieuw gepubliceerd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+