Innovatieprestatiecontracten (IPC)

De regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2022 (m.u.v. het onderdeel 'Regionaal IPC-project in Zuid-Holland', dat vervalt m.i.v. 1 januari 2018)
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Vanaf 2018: € 0. Voor 2017: € 1.404.000 voor regionale IPC-projecten in Zuid-Holland + € 2.874.000 voor IPC-projecten. Voor 2016: € 2.785.000 voor IPC-projecten.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) is bedoeld om het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan te zetten tot innovatie. De regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De doelgroep van de regeling bestaat uit samenwerkingsverbanden van ten minste 10 en ten hoogste 20 mkb-bedrijven, vertegenwoordigd door een penvoerder (de projectleider van het samenwerkingsverband). De mkb-bedrijven mogen niet met een andere deelnemer in een groep verbonden zijn en moeten een inhoudelijke samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche).

De penvoerder kan een brancheorganisatie zijn, maar ook een andere privaatrechtelijke persoon zonder winstoogmerk die zich structureel bezighoudt met het behartigen van ondernemersbelangen. IPC-penvoerders die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba komen ook in aanmerking.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • regionale IPC-projecten in Zuid-Holland;
  • internationale samenwerking;
  • IPC-projecten.


Regionaal IPC-project in Zuid-Holland

Dit onderdeel betreft een in 2017 lopende pilot met regionale IPC-projecten in de provincie Zuid-Holland. De pilot moet bijdragen aan het versterken van het innovatief ondernemerschap op terreinen zoals robotisering, additive manufacturing, big data, sensortechnologie, blockchain en advanced manufacturing in relatie tot bestaande sterke sectoren in Zuid-Holland zoals de tuinbouw, de watersector of de medische sector. Technologieën, die erg relevant zijn in de transitie van de regio naar een toekomstbestendige economie.

In aanmerking voor ondersteuning komen regionale IPC-projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. Bij een regionaal IPC-project moet ten minste de helft van de deelnemers gevestigd zijn in Zuid-Holland. Een regionaal IPC-project moet bovendien worden uitgevoerd in samenwerking met een fieldlab dat is gevestigd in Zuid-Holland.

Per deelnemer aan een project bedraagt de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000. De groep wordt begeleid door een penvoerder (bijvoorbeeld een brancheorganisatie), die per deelnemer € 3000 subsidie ontvangt.

Internationale samenwerking

Een IPC-penvoerder kan subsidie krijgen voor onderzoek naar de mogelijkheden om samen met ten minste één soortgelijke belangenorganisatie uit een ander land te komen tot een collectief onderzoek dat ten goede komt aan de gehele branche. Wanneer blijkt dat dit mogelijk is dan wordt een plan opgesteld voor de uitvoering. Vervolgens gaan één of meer onderzoeksorganisaties het collectieve onderzoek uitvoeren.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 20.000 met betrekking tot de kosten voor het vooronderzoek en € 150.000 in totaal.

IPC-project

Deelnemers in een IPC-verband kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieplan. In het IPC-verband werken groepen van minimaal 10 en maximaal 20 bedrijven over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en aan ‘eigen’ innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een penvoerder. De innovatie heeft betrekking op producten, diensten of het productieproces.

De IPC-penvoerder kan subsidie krijgen voor de uitvoering van zijn overkoepelende plan, waarin onder meer wordt aangegeven welke collectieve activiteiten door wie worden verricht.

De subsidie voor IPC-projecten bedraagt voor de penvoerder maximaal € 3000 per IPC-deelnemer, en voor de IPC-deelnemer 35% van de kosten van de uitvoering van zijn innovatieplan, tot een maximum van € 25.000.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2017 liep de aanvraagperiode voor zowel regionale IPC-projecten in Zuid-Holland als reguliere IPC-projecten van 21 september tot en met 5 oktober 2017. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2020-11-04 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+