Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

Op basis van de regeling Important Projects of Common European Interest (IPCEI) wordt subsidie verstrekt voor het uitvoeren van een Nederlands belangrijk project dat gericht is op het verwezenlijken van de Europese en Nederlandse (maatschappelijke) doelstellingen op de deelgebieden 'cloud infrastructuur en services (CIS)', 'micro-elektronica en halfgeleiders' of 'waterstoftechnologie'.

Looptijd 23.12.2021 t/m 23.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 66,5 miljoen (cloud infrastructuur en services), € 218,5 miljoen (micro-elektronica en halfgeleiders), € 35 miljoen (waterstoftechnologie)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de regeling Important Projects of Common European Interest (IPCEI) wordt subsidie verstrekt voor het uitvoeren van een Nederlands belangrijk project dat gericht is op het verwezenlijken van de Europese en Nederlandse (maatschappelijke) doelstellingen op de deelgebieden ‘cloud infrastructuur en services (CIS)’, ‘micro-elektronica en halfgeleiders’ of ‘waterstoftechnologie’.

Een Nederlands belangrijk project bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat is opgenomen in een Europees goedkeuringsbesluit en dat kan bestaan uit onderzoek en ontwikkeling, de eerste industriële toepassing van innovatieve producten of diensten of infrastructuurprojectactiviteiten in de sectoren milieu, energie of digitalisering door een onderneming. De subsidie voor deze activiteiten is bestemd voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van het betrokken Europees samenwerkingsverband en die als zogenaamde directe partner zijn vermeld in het Europees goedkeuringsbesluit.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.27 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De subsidiabele Nederlandse belangrijke projecten maken onderdeel uit van de bovenliggende Europese belangrijke projecten, en worden op hun beurt uitgevoerd door een in Nederland gevestigde onderneming of onderzoeksorganisatie, die onderdeel uitmaakt van het Europese samenwerkingsverband. Op grond van de IPCEI-regeling kunnen deze Nederlandse ondernemingen of onderzoeksorganisaties het Nederlandse belangrijke project (in Nederland) zelfstandig uitvoeren. Ook kunnen deze Nederlandse ondernemingen of onderzoeksorganisaties ervoor kiezen het Nederlandse belangrijke project in een Nederlands samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde ondernemingen of onderzoeksorganisaties uit te voeren.

Het Nederlandse belangrijke project moet (als onderdeel van het Europese belangrijke project) een concrete, duidelijke en identificeerbare belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen of de strategieën van de Europese Unie. Het project moet bijvoorbeeld (onder meer) een aanzienlijk effect hebben op duurzame groei, doordat het van majeur belang is voor bijvoorbeeld de Europese Green Deal, de digitale strategie, het digitale decennium en de Europese datastrategie, de nieuwe industriestrategie voor Europa en de actualisering daarvan, NextGenerationEU, de Europese gezondheidsunie, de nieuwe Europese onderzoeksruimte voor onderzoek en innovatie, het nieuwe actieplan voor een circulaire economie, en de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Met de subsidiabele Nederlandse belangrijke projecten die onder de subsidiemodule IPCEI vallen zal (gedeeltelijk) invulling moeten worden gegeven aan deze doelstellingen. Het gaat hierbij uitsluitend om de doelstellingen die liggen op het gebied van: ‘cloud infrastructuur en services’, ‘micro-elektronica en halfgeleiders’ of ‘waterstoftechnologie’.

De subsidie wordt verstrekt aan specifieke ondernemingen en onderzoeksorganisaties. Deze ondernemingen en onderzoeksorganisaties worden in het Europese proces onderverdeeld in directe en indirecte partners. Directe partners in een Europees belangrijk project zijn ondernemingen of onderzoeksorganisaties die direct bijdragen aan de totstandkoming van één geïntegreerd Europees belangrijk project door samenwerking met andere directe partners in dat project. Zij krijgen staatssteun die gerechtvaardigd wordt door het IPCEI steunkader. Indirecte partners zijn ondernemingen die belangrijk zijn voor het Europees belangrijk project en daarin samenwerken met directe partners maar geen staatssteun krijgen die gerechtvaardigd wordt door het IPCEI steunkader.

Op grond van de IPCEI-regeling zal aan de indirecte partners (en naar verwachting ook (regelmatig) aan de directe partners) een traditionele subsidie worden verstrekt. De subsidie aan een directe partner kan echter ook worden verstrekt in de vorm van een subsidie met een terugbetalingsverplichting of in de vorm van een geldlening.

De subsidie bedraagt voor de subsidiabele activiteiten die door directe partnerondernemingen uitgevoerd worden het in het Europees goedkeuringsbesluit opgenomen percentage van de financieringskloof van de subsidiabele kosten.

De basispercentages voor (economische) projectactiviteiten van indirecte partnerondernemingen bedragen voor industrieel onderzoek en haalbaarheidsstudies 50% van de subsidiabele kosten en voor experimentele ontwikkeling 25% van de subsidiabele kosten. Daarbij kunnen de basispercentages voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies voor kleine of middelgrote ondernemingen met 20 procentpunten respectievelijk 10 procentpunten worden opgehoogd.

Voor niet-economisch industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie door een onderzoeksorganisatie bedraagt de subsidie 80% van de subsidiabele kosten.

Tot slot bedragen de basispercentages voor (economische) projectactiviteiten van indirecte partnerondernemingen 10% of 20% van de subsidiabele kosten voor investeringen door een middelgrote respectievelijk kleine onderneming, 50% van de subsidiabele kosten voor de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur door een onderneming en 15% of 50% van de subsidiabele kosten voor proces- en organisatie-innovatie door een grote onderneming respectievelijk een middelgrote of kleine onderneming.

Aanvragen kunnen van 23 december 2021 tot en met 17 januari 2022 (cloud infrastructuur en services), van 23 december 2021 tot en met 20 januari 2022 (micro-elektronica en halfgeleiders), en van 25 februari 2022 tot en met 11 maart 2022 (waterstoftechnologie) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden gerangschikt.

Laatst gewijzigd op 2022-02-24 — Wijziging i.v.m. openstelling voor Nederlandse belangrijke projecten op het gebied van waterstoftechnologie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+