Horizon Europe Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie

Met het Horizon Europe-onderdeel Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie (HORIZONH1) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan de opbouw van onderzoeks- en innovatiecapaciteit in lidstaten die daarin achterlopen. Dit door kennis en deskundigheid in de gehele EU te delen, waardoor de verschillen in onderzoeks- en innovatieprestaties tussen lidstaten worden verkleind en het potentieel van alle lidstaten ten volle wordt benut.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 2,842 miljard in lopende prijzen + € 99 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met het Horizon Europe-onderdeel Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie (HORIZONH1) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan de opbouw van onderzoeks- en innovatiecapaciteit in lidstaten die daarin achterlopen. Dit door kennis en deskundigheid in de gehele EU te delen, waardoor de verschillen in onderzoeks- en innovatieprestaties tussen lidstaten worden verkleind en het potentieel van alle lidstaten ten volle wordt benut.

Het onderdeel Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het onderdeel Verbreden van de deelname en verspreiden van excellentie betreft een zogeheten horizontale actie in het kader van de verbreding van de deelname en versterking van de Europese Onderzoeksruimte (EOR).

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is in grote lijnen beschikbaar voor:

  • teamvorming, om in de in aanmerking komende landen nieuwe kenniscentra op te richten of bestaande kenniscentra te verbeteren, voortbouwend op partnerschappen tussen toonaangevende wetenschappelijke instellingen en partnerinstellingen;
  • samenwerkingsverbanden om universiteiten of onderzoeksorganisaties uit in aanmerking komende landen op een bepaald gebied aanzienlijk te versterken door hen te koppelen aan onderzoeksinstellingen van wereldklasse uit andere lidstaten of geassocieerde landen;
  • EOR-leerstoelen, om universiteiten of onderzoeksorganisaties uit in aanmerking komende landen te helpen bij het aantrekken en behouden van personen van hoge kwaliteit, onder leiding van een uitmuntende onderzoeker en onderzoeksleider (de “EOR-leerstoelhouder”), en om structurele veranderingen door te voeren met het oog op duurzame topprestaties;
  • Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST), met ambitieuze voorwaarden voor de inclusie van in aanmerking komende landen, en andere maatregelen om wetenschappelijke netwerken te vormen, capaciteit op te bouwen en jonge en geavanceerde onderzoekers uit deze landen te ondersteunen in hun loopbaan via acties met een hoog wetenschappelijk niveau en een grote wetenschappelijke relevantie;
  • activiteiten die gericht zijn op betere voorstellen van juridische entiteiten uit landen die laag scoren op O&O — zoals professionele toetsingen die voorafgaan aan voorstellen en adviezen — en op het stimuleren van de werkzaamheden van de nationale contactpunten ter ondersteuning van internationale netwerkactiviteiten;
  • activiteiten om bij te dragen tot breincirculatie van onderzoekers van alle leeftijden en op alle niveaus in de gehele EOR (bijvoorbeeld beurzen om onderzoekers van om het even welke nationaliteit in staat te stellen nieuwe kennis te verwerven en over te dragen, alsook te werken aan O&I in zogenaamde verbredingslanden) en tot betere benutting van de bestaande (en mogelijk gezamenlijke beheerde) onderzoeksinfrastructuren in de landen waarop deze activiteiten zich richten door mobiliteit van onderzoekers en innovators. Er kunnen ook activiteiten worden geïnitieerd om initiatieven op het gebied van excellentie te bevorderen.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-06 — Nieuwe oproep: Horizon impact award

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+