Horizon Europe systeem

Met het Horizon Europe-onderdeel Hervorming en versterking van het Europees O&I-systeem (HORIZONH2) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het hervormen en versterken van het Europees onderzoeks- en innovatiesysteem (O&I-systeem), onder meer door ondersteuning van de hervorming van nationaal O&I-beleid, het aanbieden van een aantrekkelijke loopbaanomgeving en het ondersteunen van gendergelijkheid en burgerwetenschap.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 370 miljoen in lopende prijzen + € 60 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met het Horizon Europe-onderdeel Hervorming en versterking van het Europees O&I-systeem (HORIZONH2) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het hervormen en versterken van het Europees onderzoeks- en innovatiesysteem (O&I-systeem), onder meer door ondersteuning van de hervorming van nationaal O&I-beleid, het aanbieden van een aantrekkelijke loopbaanomgeving en het ondersteunen van gendergelijkheid en burgerwetenschap.

Het onderdeel Hervorming en versterking van het Europees O&I-systeem maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het onderdeel Hervorming en versterking van het Europees O&I-systeem betreft een zogeheten horizontale actie in het kader van de verbreding van de deelname en versterking van de Europese Onderzoeksruimte (EOR).

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is in grote lijnen beschikbaar voor:

 • versterking van de empirische basis voor het O&I-beleid;
 • prognoseactiviteiten om te anticiperen op toekomstige behoeften en trends;
 • steun voor beleidsmakers, financieringsorganen, onderzoeksorganisaties of EOR-adviesgroepen en adviesgroepen;
 • versnelling van de overstap naar open wetenschap;
 • ondersteuning van hervormingen van nationaal O&I-beleid;
 • onderzoekers een aantrekkelijke carrièreomgeving bieden en hen de vaardigheden en competenties geven waar de moderne kenniseconomie om vraagt;
 • burgerwetenschap, ondersteuning van alle soorten formeel, niet-formeel en informeel wetenschapsonderwijs;
 • ondersteuning en monitoring van gendergelijkheid en andere vormen van diversiteit in wetenschappelijke loopbanen en bij beleidsvorming, en integratie van de genderdimensie in O&I-activiteiten;
 • ethiek en integriteit, om bij de verdere ontwikkeling van een coherent Uniekader te voldoen aan de hoogste ethische normen, en opleidingsmogelijkheden op deze terreinen bieden;
 • ondersteuning van internationale samenwerking via bilaterale, multilaterale en biregionale beleidsdialogen met derde landen, regio’s en internationale fora;
 • verspreiding en benutting van O&I-resultaten, gegevens en kennis.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd op 2021-05-19 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+