Horizon Europe 2027)

Horizon Europe - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 95,5 miljard
 • 319 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Horizon Europe – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Met Horizon Europe – waarvan de wetteksten en werkprogramma’s nog niet officieel gepubliceerd zijn – wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie.

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties. Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Via deze missies kan men financiering ontvangen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen kanker en klimaatverandering.

De drie pijlers zijn:

 • Pijler 1. Excellente wetenschap. Deze pijler is gericht op het versterken en uitbreiden van de excellentie van de wetenschappelijke basis van de EU. Pijler 1 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Europese Onderzoeksraad (EOR of ERC): grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams;
  • Marie Skłodowska-Curie acties: onderzoekers uitrusten met nieuwe kennis en vaardigheden door middel van mobiliteit en opleiding;
  • Onderzoeksinfrastructuren: geïntegreerde en onderling verbonden onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse.
 • Pijler 2. Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen. Deze pijler is gericht op het stimuleren van belangrijke technologieën en oplossingen die het EU-beleid en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling onderbouwen. Pijler 2 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • zes zogeheten clusters:
   • Gezondheid;
   • Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving;
   • Civiele veiligheid voor de samenleving;
   • Digitaal, industrie en ruimte;
   • Klimaat, energie en mobiliteit;
   • Levensmiddelen, bio economie, natuurlijke hulp bronnen, landbouw en milieu.
  • het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO of JRC).
 • Pijler 3. Innovatief Europa. Deze pijler is gericht op het stimuleren van marktcreërende doorbraken en ecosystemen die innovatie in de hand werken. Pijler 3 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Europese Innovatieraad (EIR of EIC): potentieel baanbrekende marktcreërende innovaties ondersteunen;
  • Europese innovatie ecosystemen: Contact leggen met de regionale en nationale spelers op het gebied van innovatie;
  • Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de belangrijkste partijen (onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven) samenbrengen rond een gezamenlijk doel voor de bevordering van innovatie.


Daarnaast zijn er de volgende horizontale acties in het kader van de verbreding van de deelname en versterking van de Europese Onderzoeksruimte:

 • Verbreding van de deelname en verspreiding van excellentie;
 • Hervorming en versterking van het Europees O&I systeem.


Om invulling te geven aan bovenstaande onderdelen stelt de Europese Commissie zogeheten werkprogramma’s vast. De werkprogramma’s bevatten voor subsidieaanvragen de prioriteiten, de selectie- en gunningscriteria, alsmede het maximale financieringspercentage.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-04-16 — Twee nieuwe EIC-oproepen gepubliceerd, open vanaf 19 mei 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij DG Onderzoek en innovatie (RTD).

DG Onderzoek en innovatie (RTD)

SDME 2/2
1049 BRUSSEL
BELGIË

+