Horizon Europe 2027)

Horizon Europe - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 83,397 miljard in lopende prijzen + € 2,79 miljard in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Horizon Europe – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Met Horizon Europe wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie.

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties. Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Via deze missies kan men financiering ontvangen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen kanker en klimaatverandering.

De drie pijlers zijn:

 • Pijler 1. Wetenschappelijke excellentie. Deze pijler is gericht op het versterken en uitbreiden van de excellentie van de wetenschappelijke basis van de EU. Pijler 1 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Europese Onderzoeksraad (ERC): grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams (zie HORIZONERC);
  • Marie Skłodowska-Curieacties (MSCA): onderzoekers uitrusten met nieuwe kennis en vaardigheden door middel van mobiliteit en opleiding (zie HORIZONMSCA);
  • Onderzoeksinfrastructuren: geïntegreerde en onderling verbonden onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse (zie HORIZONINFRA).
 • Pijler 2. Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen. Deze pijler is gericht op het stimuleren van belangrijke technologieën en oplossingen die het EU-beleid en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling onderbouwen. Pijler 2 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • zes zogeheten clusters:
   • Gezondheid (zie HORIZONC1);
   • Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving (zie HORIZONC2);
   • Civiele veiligheid voor de samenleving (zie HORIZONC3);
   • Digitale wereld, industrie en ruimte (zie HORIZONC4);
   • Klimaat, energie en mobiliteit (zie HORIZONC5);
   • Levensmiddelen, bio economie, natuurlijke hulp bronnen, landbouw en milieu (zie HORIZONC6).
  • niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC).
 • Pijler 3. Innovatief Europa. Deze pijler is gericht op het stimuleren van marktcreërende doorbraken en ecosystemen die innovatie in de hand werken. Pijler 3 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Europese Innovatieraad (EIC): potentieel baanbrekende marktcreërende innovaties ondersteunen (zie HORIZONEIC);
  • Europese innovatie-ecosystemen: contact leggen met de regionale en nationale spelers op het gebied van innovatie (zie HORIZONEIE).


Daarnaast zijn er de volgende horizontale acties in het kader van de verbreding van de deelname en versterking van de Europese Onderzoeksruimte:

 • Verbreding van de deelname en verspreiden van excellentie (zie HORIZONH1);
 • Hervorming en versterking van het Europees O&I systeem (zie HORIZONH2).


Om invulling te geven aan bovenstaande onderdelen stelt de Europese Commissie zogeheten werkprogramma’s vast. De werkprogramma’s bevatten voor subsidieaanvragen de prioriteiten, de selectie- en gunningscriteria, alsmede het maximale financieringspercentage.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-14 — Nieuwe oproepen missies

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+