Garantstelling gericht op bankgaranties

Doel van de Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) is het ondersteunen van bedrijven in de bouw en kapitaalgoederenindustrie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 600 miljoen (GO, GOBANK en GO-C). Voor 2021: € 2,5 miljard (GO, GOBANK en GO-C).
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) is het ondersteunen van bedrijven in de bouw en kapitaalgoederenindustrie.

Voor deze bedrijven vormen bankgaranties een belangrijk onderdeel van hun financiering. Banken tellen deze bankgaranties mee in het bepalen van het maximale risico dat ze op een bedrijf willen lopen. Deze bankgaranties zijn bestemd voor (potentiële) afnemers van deze bedrijven om hen te verzekeren dat de betreffende bouw- of kapitaalgoederenbedrijven in staat zijn om offertes na te leven of werken conform de specificaties uit te voeren. Het ontbreken van ruimte in de lopende bankgarantiefaciliteiten betekent voor bedrijven in de bouw en de kapitaalgoederenindustrie dat ze niet in aanmerking kunnen komen voor nieuwe opdrachten. De regeling moet dit knelpunt wegnemen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.14 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In het kader van de regeling kan een subsidie worden verstrekt aan een bank of schadeverzekeraar voor het afgeven van een bankgarantie. De garantstelling wordt verstrekt voor de terugbetaling van een vordering die een bank op een ondernemer krijgt uit hoofde van een betaling onder een bankgarantie. Een financier heeft deze bankgarantie afgegeven op grond van een overeenkomst ten laste van een ondernemer voor de duur van minimaal zes maanden en maximaal acht jaar. Indien de bankgarantie geen vaste looptijd heeft en het inroepen ervan afhankelijk is van het zich voordoen van een bepaalde gebeurtenis, kan een financier een bankgarantie onder de garantstelling brengen. De voorwaarde hierbij is dat de gebeurtenis bij het aangaan van de bankgarantie zich naar verwachting niet meer dan zeven jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit voordoet. Bovendien moet de begunstigde een provincie, gemeente, openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen of een dienst, instelling of bedrijf van de rijksoverheid zijn.

De garantstelling bedraagt 50% van de waarde van een bankgarantie en heeft uitsluitend betrekking op een bankgarantie waarbij de door een financier ten laste van een ondernemer afgegeven bankgarantie niet minder bedraagt dan € 250.000 en niet meer bedraagt dan € 150 miljoen. Dit maximum van € 150 miljoen geldt per onderneming (of groep van ondernemingen).

Een bank of een schadeverzekeraar moet eerst een bankgarantiefaciliteit voor een bepaald bedrijf onder de garantstellingsregeling brengen, waarbij die bankgarantiefaciliteit door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op dezelfde wijze wordt beoordeeld als een lening die valt onder de Regeling garantie ondernemingsfinanciering (GO). Onder een goedgekeurde faciliteit kunnen vervolgens bankgaranties worden ondergebracht.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-25 — Verhoging plafond 2022 ivm herintroductie GO-C

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+