Erfgoed Deal

Het doel van de Erfgoed Deal (EGD) is financieel bij te dragen aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen. Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling, CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 21.02.2019 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2019-2022: € 40 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Erfgoed Deal (EGD) is financieel bij te dragen aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen. Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling, CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid (OCW, BZK, IenW en LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Erfgoed Deal richt zich op drie hoofdthema’s: Klimaatadaptatie; Energietransitie; Stedelijke groei en krimp. Naast deze hoofdthema’s zijn er twee ondersteunende lijnen: kennis en dialoog en erfgoed als basis voor omgevingsvisies.

De beoogde financiële bijdrage vanuit de Erfgoed Deal aan projecten thema’s ligt tussen de € 250.000 en € 1 miljoen. Financiering vanuit de Erfgoed Deal loopt via een decentralisatie-uitkering naar het gemeentefonds of provinciefonds. Het is daarom belangrijk dat projecten ondersteund worden vanuit een gemeente of een provincie. Cofinanciering vanuit een gemeente of provincie is echter geen vereiste.

In het kader van de Erfgoed Deal wordt tweemaal per jaar een uitvoeringsprogramma samengesteld. Dit uitvoeringsprogramma is samengesteld op basis van een aantal projecten. Het programmabureau Erfgoed Deal bereidt het uitvoeringsprogramma voor. Projecten die in aanmerking komen om geplaatst te worden in het uitvoeringsprogramma worden beoordeeld op basis van een afwegingskader.

Om op te worden genomen in het jaarlijks uitvoeringsprogramma moet een aanvrager allereerst contact opnemen met het programmabureau (onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Als het project voldoende potentie heeft, worden de initiatiefnemers uitgenodigd voor een pitch. Na feedback kan de officiële indiening plaatsvinden. Er zijn twee deadlines per jaar: eind januari en half september.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Nieuwe deadline bekendgemaakt: 13 september 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5
3811 MG AMERSFOORT
NEDERLAND

+