Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1997 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Binnen drie maanden na aangaan verplichtingen
Budget Voor 2022: € 149 miljoen. Voor 2021: € 149 miljoen. Voor 2020: € 147 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.

De EIA is gebaseerd op artikel 3.42 en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease. Investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden vallen eveneens onder dit reglement, maar de regelgeving wijkt enigszins af van de Nederlandse regeling.

De EIA kan worden toegepast door ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VpB) en voor eigen rekening een onderneming drijven. De vermindering kan alleen worden toegepast nadat de belastingplichtige hiertoe een verklaring heeft gekregen. Non-profitorganisaties en particulieren kunnen in bepaalde gevallen indirect (via leaseconstructies) gebruikmaken van de EIA.

In aanmerking voor de aftrek komen de aanschaf- of voortbrengingskosten voor investeringen met betrekking tot niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die in de Energielijst zijn opgenomen. Het betreft:

 • generiek omschreven bedrijfsmiddelen; de aanvrager kan aantonen dat deze bedrijfsmiddelen voldoen aan de energieprestatie-eis (besparingsnorm);
 • specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen zoals vermeld in de Energielijst; daarvan is bewezen dat ze voldoen aan de betreffende besparingsnorm;
 • investeringen die in de Energielijst als voorbeeld nader zijn omschreven als bedrijfsmiddel; daarvan kan worden aangenomen dat deze voldoen aan de betreffende besparingsnorm.


De investeringen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • A. Investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen;
 • B. Investeringen ten behoeve van energiebesparing bij processen;
 • C. Investeringen in of aan transportmiddelen ten behoeve van energiebesparing;
 • D. Investeringen ten behoeve van het aanwenden of toepassen van duurzame energie;
 • E. Investeringen ten behoeve van balanceren van energie in de energie-infrastructuur;
 • F. Investeringen ten behoeve van energietransitie en CO2-emissiereductie;
 • G. Energie-advies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 of CO2-emissiereductieplan.


Het kan gaan om technische voorzieningen ten behoeve van energiebesparing op het vlak van verbetering van de energie-efficiëntie, vermindering van de warmte- of koellast, warmtehergebruik, efficiënte verlichting of verbetering van de energieprestatie. Bij het toepassen van duurzame energie kan het gaan om zonne-energie, windenergie, waterkracht, het benutten of opslaan van omgevingswarmte, het benutten van warmte of kracht uit biomassa dan wel conversie van duurzame warmte naar elektriciteit.

Ook investeringen in energiebesparende maatregelen voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen kunnen volledig in aanmerking komen voor EIA. Voorwaarde is dat op het moment van melden van EIA moet zijn geïnvesteerd in alle noodzakelijke maatregelen uit het maatwerkadvies, die voor het bereiken van de minimaal vereiste energieprestatieverbetering noodzakelijk zijn.

Er is sprake van een investering indien een bedrijfsmiddel wordt besteld (het aangaan van een betalingsverplichting tegenover een derde).

Het aftrekpercentage is 45,5%, ongeacht de omvang van de investering. Het bedrag aan investeringen moet minimaal € 2500 bedragen.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen. Bij financial lease moet de gebruiker een aanvraag indienen, in geval van operational lease moet dit door de lessor geschieden.

De termijn van drie maanden vangt aan:

 • met betrekking tot verplichtingen: op het moment van aangaan van de verplichting (het moment waarop voldoende bepaalbaar is wat er is overeengekomen en voor welke prijs);
 • met betrekking tot voortbrengingskosten: na afloop van het kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt; bij ingebruikname in het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt: op het moment van ingebruikname.


Wanneer een omgevingsvergunning noodzakelijk is, kan voor de EIA worden volstaan met een afgegeven vergunning ten tijde van de aanmelding. De vergunning hoeft ten tijde van de aanmelding niet onherroepelijk te zijn.

Aanmelding van een bedrijfsmiddel voor opname op de investeringslijst van het daaropvolgende jaar moet doorgaans voor begin september van het lopende jaar plaatsvinden.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Wijziging uitvoeringsregeling en Energielijst 2022 + Bijstellingsregeling 2022 (maximaal investeringsbedrag per ondernemer/fiscale eenheid per kalenderjaar verhoogd van € 126 miljoen naar € 128 miljoen)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+