Dutch Trade and Investment Fund

Het doel van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is het stimuleren van investeringen in DTIF-landen door ondernemingen, door middel van het verstrekken van financiering.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.09.2016 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Periode 2016-2022: € 79.017.000 voor DTIF onderdeel 1 (waarvan € 45.717.000 voor leningen en € 33.300.000 voor garantstellingen)
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is het stimuleren van investeringen in DTIF-landen door ondernemingen, door middel van het verstrekken van financiering. Het fonds beoogt de optimalisering van het publieke financieringsinstrumentarium, ofwel, het faciliteren van toegang tot financiering voor ondernemingen ten behoeve van directe buitenlandse investeringen en/of exporteren, met als uitgangspunt het leveren van een bijdrage aan werkgelegenheid en duurzame economische groei in Nederland.

Het fonds – de opvolger van het Fonds opkomende markten (FOM) en Finance for International Business (zie TF) – valt onder de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA).

Het DTIF geldt voor investeringen in alle landen met uitzondering van Nederland en de landen op de landenlijst van het Dutch Good Growth Fund (DGGF). De Caribische landen van het Koninkrijk, evenals Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden wel als DTIF-land.

Het DTIF bestaat uit:

  • DTIF onderdeel 1: financiering van activiteiten van ondernemingen/investeringsfondsen die investeringen willen doen in DTIF-landen;
  • DTIF onderdeel 2: financiering van ondernemingen/investeringsfondsen die willen exporteren naar DTIF-landen.


Het fonds is gericht op alle ondernemingen met een in Nederland gevestigde entiteit die, ongeacht de rechtsvorm, een economische activiteit uitoefenen die ten goede komt aan de Nederlandse economie en die staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onder het uitoefenen van een economische activiteit wordt in dit verband verstaan: het aanbieden van goederen of diensten op een markt. In het kader van het DTIF kan ook via een investeringsfonds financiering worden verkregen voor het doen van investeringen in DTIF-landen. In dat geval wordt de financiering verstrekt aan het investeringsfonds dat vervolgens participeert in ondernemingen die deze investeringen willen doen.

DTIF onderdeel 1

Financiering in het kader van DTIF onderdeel 1 wordt verstrekt in de vorm van een lening of een garantstelling. De financiering bedraagt maximaal € 15 miljoen. Een lening kan worden verstrekt aan een onderneming of investeringsfonds. Een lening aan een investeringsfonds is bedoeld voor het verkrijgen van participaties in ondernemingen voor het doen van investeringen in een DTIF-land (ook wel ‘indirecte participatie’ of ‘fund-in-fund financiering’ genoemd).

Afhankelijk van het risicoprofiel van de investering (op basis van het risico van de onderneming, het land en de activiteiten) en afhankelijk van de bereidheid van andere financiers om (gedeeltelijk) mee te investeren wordt een lening, garantie of een combinatie van leningen en/of garanties verstrekt. Per instrument zal uiteindelijk een zelfstandige risicoafweging plaatsvinden.

DTIF onderdeel 2

DTIF onderdeel 2 staat ook wel bekend als de directe garantie bij leverancierskrediet. De directe garantie vormt een kosteloze aanvulling op de Exportkredietverzekering (EKV) en heeft de vorm van een onherroepelijke garantie van Atradius DSB namens de staat aan de bevoorschottende bank. Het houdt in dat de wissel of promesse, die de ondernemer van zijn afnemer heeft ontvangen, ook werkelijk wordt betaald. Indien de wissel- of promessebedragen na afloop van de wachttermijn niet zijn ontvangen, keert Atradius DSB het bedrag uit aan de bank. Zo hoeft de exporteur niet zelf het leverancierskrediet te financieren.

Aanvragen

Aanvragen voor onderdeel 1 kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Invest International. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen voor onderdeel 2 kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Atradius DSB.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-11-26 — Verlenging looptijd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dutch Trade and Investment Fund.

Dutch Trade and Investment Fund

+