Deelreglement Filmactiviteiten 2021

Het doel van het Deelreglement Filmactiviteiten 2021 (FNFDFAC2021) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het verlenen van subsidies voor professionele filmactiviteiten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 1.925.000 (Versterking Talenthubs), € 2,2 miljoen (filmeducatie). Voor 2021-2024: € 375.000 (meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals)
Behandeld door Nederlands Filmfonds
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Deelreglement Filmactiviteiten 2021 (FNFDFAC2021) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het verlenen van subsidies voor professionele filmactiviteiten in de categorieën filmfestival, (inter)nationale filmbijeenkomst, internationale festivalselectie, training, publicatie & onderzoek, filmeducatie en bijzondere bijdragen.

Het Algemeen Reglement is van toepassing naast en in aanvulling op dit deelreglement.

Subsidie is beschikbaar voor de volgende categorieën filmactiviteiten:

 • filmfestival: subsidie is beschikbaar voor het organiseren van een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding over en profilering en promotie van de professionele film in Nederland;
 • (inter)nationale filmbijeenkomst/internationale festivalselectie: subsidie is beschikbaar voor:
  • een nationale filmbijeenkomst: een filmbijeenkomst of een beperkte reeks bijeenkomsten in Nederland die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie, diversiteit of samenwerking met andere kunstdisciplines; of
  • een internationale filmbijeenkomst: een internationale filmbijeenkomst in Nederland of in het buitenland, zijnde een presentatie of promotionele en op de Nederlandse filmsector gerichte activiteit, primair bedoeld voor filmprofessionals, met als doel het stimuleren van internationale coproductie, de internationale profilering en promotie van de Nederlandse film en filmindustrie in het buitenland; of
  • een internationale festivalselectie: een tegemoetkoming in de gemaakte internationale reis- en verblijfkosten van de Nederlandse (hoofd)producent indien de filmproductie met een realiseringsbijdrage op grond van het Deelreglement Realisering van het Fonds tot stand is gekomen, en is geselecteerd voor één of meerdere toonaangevende internationale festivals, zoals opgenomen in de Lijst internationale filmfestivals van het Fonds die is vastgelegd in het Financieel & Productioneel Protocol van het Fonds (www.filmfonds.nl) en, voor zover deze kosten niet reeds door het Fonds, het EYE Filminstituut of derden worden vergoed.
 • training: subsidie is beschikbaar voor deelname aan een training in het binnen- of buitenland op het gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling, distributie en innovatie van de filmsector;
 • publicatie & onderzoek: subsidie is beschikbaar voor:
  • publicaties over films en filmmakers uit Nederland die van belang zijn voor de Nederlandse filmcultuur en die als doel hebben het stimuleren van de kennisontwikkeling en -verspreiding over en de promotie van de Nederlandse film in het binnen- en buitenland;
  • onderzoek dat voor de Nederlandse filmsector relevant en op de praktijk gericht en van toepassing is.
 • filmeducatiehub: subsidie is beschikbaar voor een Filmeducatiehub, voor het vervullen van een coördinerende rol en het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film- en beeldeducatie in een afgebakende regio. Het gaat daarbij om activiteiten ter bevordering van zowel actief als receptief filmonderwijs. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk dat aangesloten is op de landelijke coördinatiefunctie van filmeducatie in Nederland.
 • bijzondere bijdragen: subsidie is beschikbaar voor de uitvoering van een innovatieve of promotionele filmactiviteit op het gebied van filmfinanciering, productie, marketing & distributie en vertoning of een activiteit met een bijzondere maatschappelijke impact als gevolg.


Voor een subsidie in de categorieën filmfestival en (internationale) filmbijeenkomst komen op filmgebied gespecialiseerde rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van filmfestivals of filmbijeenkomsten in aanmerking (aanvragen voor meerjarige activiteitensubsidie in de categorie filmfestival zijn alleen mogelijk voor rechtspersonen die eerder op basis van deze regeling subsidie hebben ontvangen dan wel rechtspersonen die minimaal zes edities van het betreffende jaarlijkse filmfestival met een minimale duur van vijf aaneensluitende dagen hebben gerealiseerd).

Een filmfestival dat een meerjarige subsidie op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (RSCULTUUR), dan wel meerjarige activiteitensubsidie filmfestival van het fonds ontvangt, kan, in aanvulling op de reeds gesubsidieerde kerntaken, een projectsubsidie aanvraag indienen voor een filmactiviteit indien deze gericht is op de versterking van de platformfunctie.

Voor een subsidie in de categorie training komen filmprofessionals of adequaat geëquipeerde organisaties die trainingen bieden aan filmprofessionals. Voor de categorieën bijzondere filmactiviteit of publicatie & onderzoek komen rechtspersonen of natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor de bijzondere filmactiviteit, de publicatie of het onderzoek in aanmerking.

Tot slot kan een aanvraag voor een subsidie voor een filmeducatiehub worden gedaan door een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon zonder winstoogmerk met een sterke regionale binding, een continue organisatie met film- en beeldeducatie als één van de hoofdactiviteiten.

Op basis van het reglement kunnen zowel projectsubsidies als meerjarige activiteitensubsidies worden verstrekt. Meerjarige activiteitensubsidies worden alleen verstrekt voor filmfestivals. De subsidies worden in principe verstrekt in de vorm van een bijdrage á fonds perdu tenzij bijzondere omstandigheden een subsidie in de vorm van een lening of garantie rechtvaardigen.

De hoogte van de bijdrage verschilt per categorie.

Aanvragen kunnen digitaal bij het Nederlands Filmfonds worden ingediend. Daarnaast moet een schriftelijke (door de aanvrager ondertekende) kopie van deze digitale aanvraag bij het Fonds worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-01 — Plafonds 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Filmfonds.

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5
1072 JS AMSTERDAM
NEDERLAND

+