Borgstelling MKB

Het doel van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-landbouwondernemers indien op basis van hun bedrijfs- of ondernemingsplan economische continuïteit verwacht wordt, maar de onderneming de financier onvoldoende zekerheden kan bieden voor kredietverlening volgens de normale bancaire praktijk.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2017 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 60 miljoen (geen betrekking op landbouwinnovaties), € 20 miljoen (landbouwinnovaties), € 18 miljoen (aanvullende investeringen), € 5 miljoen (omschakeling duurzame landbouw). Voor 2021: € 62 miljoen (geen betrekking op landbouwinnovaties), € 20 miljoen (landbouwinnovaties), € 18 miljoen (aanvullende investeringen).
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-landbouwondernemers indien op basis van hun bedrijfs- of ondernemingsplan economische continuïteit verwacht wordt, maar de onderneming de financier onvoldoende zekerheden kan bieden voor kredietverlening volgens de normale bancaire praktijk.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS) en vervangt de Garantstelling Landbouw (LANDGARANT).

In het kader van de regeling wordt subsidie verstrekt aan een financier voor het sluiten van kredietovereenkomsten met mkb-landbouwondernemers die betrekking hebben op landbouwborgstellingskredieten.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat de financier op grond van een kredietovereenkomst aan een mkb-landbouwondernemer zal verstrekken voor de duur van de kredietovereenkomst.

Er wordt borg gestaan voor:

 • 70% van het kredietbedrag voor zover het krediet niet strekt tot financiering van aanvullende investeringen (aanvullende financieringen zijn nieuwe investeringen binnen drie jaar na de start van een landbouwonderneming door een starter of de overname van een landbouwonderneming door een overnemer); of
 • 90% van het kredietbedrag voor zover het krediet strekt tot financiering van aanvullende investeringen.


Het krediet waarvoor borg wordt gestaan bedraagt maximaal:

 • € 1,2 miljoen; of
 • € 2,5 miljoen indien het krediet strekt tot financiering van:
  • nieuwe investeringen die voor meer dan 50% worden gedaan voor de bouw of verbetering van een stal voor zover uit het investeringsplan behorend bij de kredietovereenkomst blijkt dat de stal voldoet aan de eisen van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij;
  • nieuwe investeringen die voor meer dan 50% worden gedaan voor een kas die bestemd is voor het bedrijfsmatig telen van gewassen voor zover uit het investeringsplan behorend bij de kredietovereenkomst blijkt dat die kas voldoet aan de eisen van het certificatieschema Groen Label Kas;
  • nieuwe investeringen die voor meer dan 50% worden gedaan voor landbouwinnovaties, tenzij reeds vijfmaal een landbouwborgstellingskrediet voor een soortgelijke landbouwinnovatie is verleend;
  • nieuwe investeringen die voor meer dan 50% worden gedaan voor biologische landbouw, alsmede de daarbij behorende omschakeling naar biologische landbouw of omschakeling naar duurzame landbouwbedrijfsvoering;
  • aanvullende investeringen.


Maatregelen uitbraak coronavirus

Vanwege liquiditeitsbehoefte als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kan verder van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 een kortlopend krediet met een maximale looptijd van vier jaar worden verstrekt.

Normaliter dient tegelijkertijd met een landbouwborgstellingskrediet een financieringsfaciliteit te worden verstrekt door de financier waarvoor de Staat niet borg of garant staat. Deze eis vervalt, wat als effect heeft dat de Staat voor deze vorm van financiering borg staat voor 70% van het kredietbedrag. Verder is rekening gehouden met de omstandigheid dat een MKB-landbouwondernemer mogelijk door al lopende landbouwborgstellingskredieten nu geen of minder landbouwborgstellingskrediet voor de hiervoor genoemde kortlopende kredieten voor liquiditeit of werkkapitaal zou kunnen krijgen. De regeling voorziet daarom in een verruiming van de toegestane cumulatie van reeds verstrekte landbouwborgstellingskredieten met maximaal € 300.000. Die verruiming heeft uitsluitend betrekking op landbouwborgstellingskredieten voor die kortlopende kredieten.

Deze tijdelijke maatregelen gelden ook voor mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector, zie hiervoor de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA).

Aanvragen

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Garantstellingen worden verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-01 — Plafond corona-overbruggingskrediet landbouw 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+