Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Het doel van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (BFBBS) is het stimuleren van onderzoek en sanering van bodemsaneringslocaties.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2006 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (BFBBS) is het stimuleren van onderzoek en sanering van bodemsaneringslocaties.

Het besluit geeft uitvoering aan paragraaf 3 van de Wet bodembescherming (Wbb) en vervangt de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2002 (RFBBS).

Op basis van het besluit kunnen provincies en bevoegde gemeenten aan derden subsidie verstrekken voor het saneren van een geval van ernstige verontreiniging van een bedrijfsterrein (Bedrijvenregeling). Het moet gaan om de eigenaar of erfpachter van het betreffende bedrijfsterrein of een coördinerende rechtspersoon in geval van een collectieve sanering van een bedrijfsterrein.

De subsidie voor derden bedraagt 15% tot 60% (eventueel verhoogd tot 70% indien er sprake is van een mkb-onderneming of een aanvrager die noch onderneming noch overheidsinstantie is) van de subsidiabele saneringskosten. In het geval van een collectieve sanering komen coördinerende rechtspersonen in aanmerking voor zowel project- als exploitatiesubsidie.

Op basis van het besluit kan verder subsidie worden verleend aan organisaties zonder winstoogmerk voor activiteiten op het gebied van onderzoek en sanering.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de betreffende provincie of gemeente, die de aanvragen doorstuurt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-05-02 — Wijziging Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005, waarmee de regeling in overeenstemming wordt gebracht met de onlangs gewijzigde bepalingen van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Nederland

+