Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

Het doel van de Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN (IUPP-OPEN) is het ondersteunen van de gebruikersstichting LEGIO en de penvoerders van regionale coalities in de huisartsenzorg. Dit met het oog op de verdere intensivering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten.

Looptijd 28.05.2019 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN (IUPP-OPEN) is het ondersteunen van de gebruikersstichting LEGIO en de penvoerders van regionale coalities in de huisartsenzorg. Dit met het oog op de verdere intensivering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten.

De beleidsregels maken onderdeel uit van het programma OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens in de Eerstelijnszorg in Nederland). Het doel van OPEN is mogelijk maken dat huisartsen en andere zorgverleners uit de gecontracteerde programmatische ketenzorg, vertegenwoordigd in een regionale coalitie onder regie van een huisartsenorganisatie, uiterlijk in 2020 iedere inwoner die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal en gestandaardiseerd kunnen laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen zodra mogelijk door patiënten worden toegevoegd aan hun PGO, conform het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. OPEN is gericht op aanpassingen van ICT, het bieden van praktische ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan zorgverleners in de eerstelijnszorg over digitale informatie-uitwisseling, maar vooral ook op het ondersteunen van het gesprek daarover tussen huisarts en patiënt.

De beleidsregels bestaan uit twee hoofstukken. Op basis van hoofdstuk 1 kan eenmalig een projectsubsidie worden verstrekt aan de gebruikersstichting LEGIO voor activiteiten met betrekking tot het aanpassen van alle huisarts- en ketenzorg informatiesystemen in Nederland.

Op basis van hoofdstuk 2 kan voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2022 subsidie worden verstrekt aan de penvoerder van een regionale coalitie voor activiteiten in het kader van het uitvoeren van maximaal drie modules uit bijlage 2 van de beleidsregels, ter bevordering van de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en hun patiënten in Nederland. Een regionale coalitie is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee huisartsenorganisaties die een zorggroep, een koepel van gezondheidscentra of een LHV-kring betreffen en aantoonbaar zorg levert aan minimaal 100.000 patiënten (tenzij sprake is van uitzonderlijke geografische omstandigheden, of een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang).

De subsidie voor de regionale coalitie bestaat uit de som van het bedrag voor de verplichte basismodule, en het bedrag voor maximaal twee aanvullende modules, en bedraagt ten hoogste € 500.000.

Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) met behulp van een aanvraagformulier.

Laatst gewijzigd op 2021-06-16 — Wijziging i.v.m. verlengen deadline voor regionale coalities voor realiseren online inzage door ontsluiting gegevens naar PGO’s en aanpassing van Bijlage 2

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+