Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen

Op basis van de Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen (BAIGR) kunnen industriële bedrijven in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor het onderzoek naar, en het treffen van maatregelen met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en installaties.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen (BAIGR) kunnen industriële bedrijven in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor het onderzoek naar, en het treffen van maatregelen met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en installaties.

De beleidsregel is van toepassing op industriële bedrijven. Dat zijn in de eerste plaats bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Er wordt gewerkt met drie categorieën:

  • bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen of de Richtlijn industriële emissies. De bestaande bedrijven in het gebied zijn opgenomen in bijlage I bij de beleidsregel. Door aan te sluiten bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen ook bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, onder de beleidsregel;
  • bedrijven die verplicht zijn om een aanvullende risico-inventarisatie te maken op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
  • circa 200 overige bedrijven op de risicokaart die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen.


Er zijn twee procedures. De uitgebreide procedure is van toepassing op bedrijven die zijn opgenomen in bijlage I of die op grond van Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht zijn om een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. De vereenvoudigde beoordeling met checklist is van toepassing op bedrijven die werken met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen maar waar de risico’s beperkter zijn. Het gaat daarbij veelal om bedrijven die een eenvoudige toepassing van gevaarlijke stoffen hebben (zoals bijvoorbeeld een aardgastank op een agrarisch bedrijf).

Indien er sprake is van bestaande installaties en daarmee functioneel verbonden gebouwen, wordt binnen de uitgebreide procedure gewerkt met drie fases: fase 1 (kwalitatieve risicobeoordeling), fase 2 (kwantitatieve risicobeoordeling) en fase 3 (bepalen, opstellen en uitvoeren van maatregelen). Bij de vereenvoudigde beoordeling wordt gewerkt met een checklist om de installaties en functioneel verbonden gebouwen te beoordelen.

Op basis van de beleidsregel komen de bedrijven in aanmerking voor een compensatie van de kosten die zij maken bij het onderzoek naar veiligheidsrisico’s en waar nodig het treffen van maatregelen. Zowel in de uitgebreide als de vereenvoudigde procedure (met de checklist) komen alle kosten voor vergoeding in aanmerking die zijn gemaakt en redelijkerwijs kunnen worden toegerekend aan het doorlopen van de procedure. Hier vallen zowel interne als externe kosten onder.

Bedrijven die nieuwbouw realiseren of bedrijven die zich nieuw vestigen komen in aanmerking voor een vergoeding van de incrementele meerkosten voor het treffen van maatregelen om de risico’s van aardbevingen te beperken.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-02-09 — Nieuwe regeling

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nationaal Coördinator Groningen.

Nationaal Coördinator Groningen

Paterswoldseweg 1
9726 BA Groningen
Nederland

+