Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect (IUPP-BC) is het stimuleren van de verdere intensivering van de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de zorggebruiker, om daarmee de samenwerking tussen geboortezorgverleners en de kwaliteit van zorg in de geboortezorgketen verder te kunnen verbeteren.

Looptijd 28.06.2019 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect (IUPP-BC) is het stimuleren van de verdere intensivering van de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de zorggebruiker, om daarmee de samenwerking tussen geboortezorgverleners en de kwaliteit van zorg in de geboortezorgketen verder te kunnen verbeteren.

De beleidsregels maken onderdeel uit van het programma Babyconnect. Het doel van Babyconnect is het mogelijk maken dat de professionals in de geboortezorgketen interregionaal gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, volgens de vastgestelde standaarden van het Informatieberaad Zorg. En dat elke zorggebruiker die dat wil, uiterlijk na het aflopen van deze beleidsregel, veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal en gestandaardiseerd kan beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen, zodra mogelijk, door zorggebruikers worden toegevoegd aan hun PGO, conform het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. Mits relevant, zijn deze gegevens beschikbaar voor secundair datagebruik zoals door de statistiekbeheerders en andere landelijke partijen.

In aanmerking voor subsidie komt de penvoerder van een regionaal partnerschap. Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorg organisatie (IGO’s) (tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn) en waar bij voorkeur de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg betrokken zijn.

Subsidie wordt verstrekt voor het in de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022 verrichten van activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen in Nederland. Deze activiteiten bestaan uit:

  • het implementeren van aanpassingen tussen en aan zorginformatiesystemen die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker;
  • het coördineren van de implementatie van de aanpassingen voor het regionaal partnerschap;
  • het mogelijk maken dat zorggebruikers de informatie uit alle zorginformatiesystemen uit de geboortezorgketen kunnen ontsluiten richting hun PGO, conform het MedMij-afsprakenstelsel;
  • het informeren van zorggebruikers over de mogelijkheid om digitaal toegang tot de eigen gegevens te krijgen;
  • het organiseren van inspraak, zodat de belangen van de zorggebruiker worden vertegenwoordigd.


De subsidie bestaat uit de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, tot ten hoogste € 88.200 per bij het regionaal partnerschap aangesloten VSV of IGO.

Aanvragen kunnen van 1 november tot en met 31 december 2020, van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 en van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) met behulp van een aanvraagformulier.

Laatst gewijzigd op 2020-06-22 — Wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+