Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3

Het doel van het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3 (IUPP3) is het stimuleren van een verbeterde en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de ggz (tussen patiënt en professional en professionals onderling) en beter gebruik van e-health, mede om de wachttijden terug te dringen.

Looptijd 01.11.2018 t/m 30.09.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3 (IUPP3) is het stimuleren van een verbeterde en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de ggz (tussen patiënt en professional en professionals onderling) en beter gebruik van e-health, mede om de wachttijden terug te dringen.

Dit beleidskader is een vervolg op het Besluit vaststelling Beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (IUPP), waarbij algemene ziekenhuizen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie zodat zij uiterlijk met ingang van 1 april 2022 gestandaardiseerd informatie kunnen uitwisselen met de patiënt, en op het Beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2 (IUPP2), dat geldt voor de overige instellingen voor medisch specialistische zorg, met uitzondering van de academische ziekenhuizen en de instellingen die uitsluitend geneeskundige geestelijke gezondheidszorg verlenen.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op subsidieverlening op basis van het beleidskader.

In aanmerking voor subsidie komen instellingen die op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) gefinancierde geestelijke gezondheidszorg leveren (ggz-instellingen) en organisaties die deze instellingen en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen. Tot slot komen op basis van het beleidskader tevens GGZ Nederland (voor de programmabegeleiding) en Stichting MIND (voor het opzetten van een digitale wegwijzer ten aanzien van e-health rond en in de ggz-zorgverlening) in aanmerking voor subsidie.

Het fase 3-programma voor ggz-instellingen bevat drie hoofdonderdelen (met de volgende modules):

 • Onderdeel A: patiënt en verbeterde informatie-uitwisseling (instellingen kunnen maximaal voor één module uit dit onderdeel subsidie aanvragen, module A1 óf module A2):
  • Module A1: activiteiten die ertoe leiden dat de ggz-instelling uiterlijk per 1 november 2021 een gegevensset over de behandeling aan PGO’s van patiënten kan aanbieden en eventueel ook via een patiëntenportaal;
  • Module A2: activiteiten die ertoe leiden dat de ggz-instelling uiterlijk per 1 november 2021 een gegevensset over de behandeling aan PGO’s van patiënten kan aanbieden en eventueel ook via een patiëntenportaal.
 • Onderdeel B: medicatie-informatie (Ggz-instellingen kunnen subsidie voor beide modules aanvragen indien het een instelling betreft waar medicatie wordt voorgeschreven):
  • Module B1: activiteiten die ertoe leiden dat de ggz-instelling uiterlijk per 1 november 2021 medicatievoorschriften digitaal aan kan bieden als vooraankondiging en/of elektronisch recept;
  • Module B2: activiteiten die er toe leiden dat de ggz-instelling uiterlijk per 1 november 2021 gestandaardiseerd digitaal een actueel overzicht van medicatie kan raadplegen als onderdeel van het medicatieproces en daar medicatieverificatie op uitvoert en ditzelfde overzicht aan de patiënt kan verstrekken bij ontslag.
 • Onderdeel C: beter gebruik van e-health:
  • Module C1: activiteiten die ertoe leiden dat ggz-instellingen op 1 november 2021 meer gebruik maken van e-health modules als onderdeel van de behandeling;
  • Module C2: activiteiten die ertoe leiden dat ggz-instellingen op 1 november 2021 meer gebruik maken van e-health modules als onderdeel van de behandeling en activiteiten die ertoe leiden dat op 1 november 2021 gegevens die worden verzameld met e-health modules getoond kunnen worden in het EPD.


De ggz-instellingen zijn ingedeeld in categorieën. Er geldt per categorie een vast subsidiebedrag per module.

Daarnaast kunnen ggz-instellingen die Zvw gefinancierde ggz-zorg leveren, maar die niet voor subsidie van modules C1 en C2 in aanmerking komen omdat uit de nulmeting is gebleken dat zij de resultaatsverplichtingen van deze modules al (verregaande) gerealiseerd hebben een ‘voucher voor koplopers’ aanvragen. Doel van de vouchers is innovaties op het gebied van e-health door koplopers te ondersteunen. De waarde van de voucher die een ggz-instelling aan kan vragen is mede afhankelijk van de categorie waar de instelling in valt.

Tot slot kunnen gebruikersverenigingen van EPD- en EVS-systemen voor ggz-instellingen subsidie aanvragen. De definitie van gebruikersvereniging, is een vereniging met als doel het product van de EVS of EPD leverancier af te stemmen op de behoefte van de ggz-instelling en haar professionals.

Deze gebruikersverenigingen kunnen subsidie aanvragen om daarmee de softwareleverancier de aanpassingen aan het EPD en EVS te laten bouwen en beschikbaar te stellen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Laatst gewijzigd op 2021-10-05 — Rectificatie verlenging looptijd en wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+