Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 1 miljoen. Voor 2021: € 1 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Deze situaties zijn onder andere het gevolg van een dalende en/of veranderende samenstelling van bevolking en huishoudens, alsook het achterwege blijven van economische ontwikkeling. Vastgoedontwikkeling vormt in dergelijke situaties een belangrijke impuls voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, omdat het de negatieve impact op de desbetreffende buurt, wijk of dorp wegneemt.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (ASV 2017) van toepassing.

Subsidie kan door eenieder worden aangevraagd voor:

  • 1. het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie;
  • 2. het revitaliseren of transformeren van vastgoed als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau;
  • 3. het herinrichten van openbare ruimte hetgeen volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd;
  • 4. een combinatie van bovenstaande activiteiten.


De aard van de subsidiabele activiteiten is bepalend voor de maximale hoogte van de subsidie:

  • voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd onder 1 (slopen), bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag;
  • voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd onder 2, 3 en 4, bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000 per aanvraag.


De subsidie bedraagt hoogstens de uit de aanvraag voortvloeiende onrendabele top.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+