Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Het doel van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (PP-ANWKB) is het stimuleren van proefprojecten waarbij kennis wordt vergaard over hoe het stelsel uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de praktijk functioneert.

Looptijd 18.12.2020 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 900.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb (PP-ANWKB) is het stimuleren van proefprojecten waarbij kennis wordt vergaard over hoe het stelsel uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de praktijk functioneert.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt per 1 januari 2022 in werking. Met de inwerkingtreding van de wet wordt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwtechnische eisen uitdrukkelijker neergelegd bij de bouwer. Daarbij zal de controle voor, tijdens en na het bouwen of het bouwwerk voldoet aan die eisen worden uitgevoerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger (deze controle wordt in het huidige stelsel door de gemeente gedaan). In het stelsel van de Wkb blijft de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid, maar maakt zij gebruik van de rapportages die de kwaliteitsborger over de voortgang van de bouw maakt.

Om de overstap op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging soepel te laten verlopen, worden er proefprojecten uitgevoerd en gemonitord. Om deze proefprojecten te stimuleren en zo voldoende ervaring op te kunnen doen met de verschillende typen bouwwerken waarvoor de Wkb in eerste instantie gaat gelden, worden achttien zogenoemde Ambassadeursnetwerken Wkb opgezet. In ieder van deze netwerken gaan gemeenten, kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders, aannemers, installateurs en waar nodig andere betrokken partijen ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze.

Aanvragen kunnen worden ingediend door kwaliteitsborgers. Een kwaliteitborger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met toestemming van de instrumentaanbieder een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging toepast. Een instrumentaanbieder is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aanvraag tot toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen indient bij de toelatingsorganisatie.

De subsidie per proefproject bedraagt de totale kosten van de kwaliteitsborger tot een maximum van € 5000. De subsidie is gericht op de direct toewijsbare extra kosten voor kwaliteitsborging die ontstaan met het doorlopen van een proefproject. Concreet zijn dit de kosten die worden gemaakt voor het inhuren van de kwaliteitsborger.

Aanvragen kunnen van 18 december 2020 tot en met 31 maart 2022 worden ingediend bij de stichting Instituut voor Bouwkwaliteit. Aan de kwaliteitsborgers binnen ieder ambassadeursnetwerk wordt op volgorde van binnenkomst subsidie verstrekt voor tien proefprojecten. Er kan subsidie worden verstrekt voor meer dan tien proefprojecten in een ambassadeursnetwerk, indien voor eerdere proefprojecten niet het maximumbedrag aan subsidie is verleend, of de verwachting is dat in andere ambassadeursnetwerken voor minder dan tien proefprojecten subsidie zal worden verleend.

Laatst gewijzigd op 2021-08-17 — Verlenging aanvraagperiode en looptijd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Subsidieregeling proefprojecten ANWkb.

Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

+