Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 (ODAD) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.01.2025
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2021: € 64.000. Voor 2022 t/m 2024: jaarlijks € 15.622
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024 (ODAD) is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (Asv) van toepassing. De regeling wordt uitgevoerd door BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
 • natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
 • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.


Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

 • afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
 • afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
 • sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.


De subsidie bedraagt:

 • ingeval de grond of het water waar het project betrekking op heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.622 (in uitzondering hierop geldt voor 2021 een maximum van € 24.999);
 • ingeval de grond of het water waar het project betrekking op heeft eigendom is van een gemeente, omgevingsdienst of waterschap: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.622 (in uitzondering hierop geldt voor 2021 een maximum van € 24.999).


Aanvragen kunnen tijdens de volgende aanvraagtijdvakken met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij BIJ12:

 • 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
 • 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
 • 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;
 • 1 januari 2024 tot en met 31 januari 2025.


Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-10-07 — Verhoging budget 2021 + verhoging maximaal subsidiebedrag 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021.

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021

+