Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAWDR) heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen zoals beoogd in de KRW en/of de Nitraatrichtlijn.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2017 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per openstelling bepaald
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 322 open subsidies aangeboden
 • 84 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAWDR) heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de internationale doelstellingen zoals beoogd in de KRW en/of de Nitraatrichtlijn.

De doelstelling van de subsidie is om een positief effect op de kwaliteit van water en bodem te bereiken en om een robuuster watersysteem met minder wateroverlast en grotere beschikbaarheid van water te realiseren. De maatregelen zijn gericht op vergroting van bewustwording, informatievoorziening en investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW), klimaat- en/of nitraatdoelstellingen. Het betreft projecten in het landelijk gebied van Drenthe, die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

In aanmerking voor subsidie komen landbouwers, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisaties, waterschappen, waterleidingbedrijven en samenwerkingsverbanden van de eerder genoemde partijen, bestaande uit minimaal twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en minimaal één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt.

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • demonstraties en trainingen, workshops en coaching aan de hierboven genoemde doelgroepen;
 • voorbereiden en formuleren van een projectplan ten behoeve van de aanvraag voor subsidie;
 • fysieke investeringen die nodig zijn voor:
  • het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen zoals opgenomen in de BOOT lijst;
  • de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.
 • niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting en/of transformatie en/of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen en rechtstreeks ten goede komen aan de landbouw.


Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op ten minste één van de volgende thema’s:

 • nutriënten (fosfaat en nitraat) en andere milieubelastende stoffen: maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • KRW: behoud en versterking van ecologische en chemische waterkwaliteit.


De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal 40% en maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-07-02 — Openstelling DAW-projecten beheergebied waterschap Drents Overijsselse Delta

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+