Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019 (OPENINCA19) heeft als doel het stimuleren dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. Deze innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen uitgroeien tot economische sterktes van Noord-Nederland.

Looptijd 15.05.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Looptijd: € 10 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call 2019 (OPENINCA19) heeft als doel het stimuleren dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. Deze innovaties moeten in onderlinge samenhang kunnen uitgroeien tot economische sterktes van Noord-Nederland.

SNN is op zoek naar initiatieven die mkb’ers (en bij voorkeur ook eindgebruikers) actief weten te betrekken bij vernieuwing en innovatie. Het gaat om initiatieven die bijdragen aan een structurele verbetering van het innovatie-ecosysteem en aan de ontwikkeling van een creatief klimaat waarin meer ideeën kunnen ontstaan, die kunnen uitgroeien tot innovaties met concrete marktkansen en een wezenlijke economische en maatschappelijke impact voor Noord-Nederland.

Het Uitvoeringskader Open Innovatie Call is complementair aan andere instrumenten uit het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD).

Aanvragen kunnen worden ingediend door natuurlijke rechtsvormen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde groepen. Bij een samenwerkingsverband wordt de subsidie aangevraagd door een deelnemer aan het samenwerkingsverband, waarbij het project de instemming draagt van alle deelnemers van het samenwerkingsverband. De samenwerking dient te worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die door alle deelnemers wordt ondertekend.

In aanmerking voor subsidie komen initiatieven die gericht zijn op:

  • kansrijke thema’s die kunnen uitgroeien tot nieuwe noordelijke sterktes, zoals nieuwe niches, nieuwe technologieën en/of crossovers (ontwikkelaars/koplopers);
  • het met nieuwe waardeketens en/of verdienmodellen inspelen op veranderende marktomstandigheden (toepassers/ontwikkelaars);
  • het vergroten van het innovatief vermogen van mkb-bedrijven, en specifiek het vergroten van het aantal mkb-bedrijven dat aanhaakt bij ‘open innovatie’ processen (volgers/toepassers); en/of
  • een combinatie van het bovenstaande.


Projectaanvragen worden in de kern beoordeeld op de bijdrage aan de doelstelling van het uitvoeringskader. SNN maakt dus op voorhand geen afbakening naar een type project dat wel of niet in aanmerking komt, of naar een soort activiteit die wel of geen subsidie verdient.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor een periode van maximaal vier jaar.

Aanvragen kunnen van 15 mei 2019 tot en met 1 juli 2020 (17.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Het is mogelijk om een voorstel of projectschets in een vroegtijdig stadium (dus vóór indiening van een subsidieaanvraag) met de deskundigencommissie te delen. Het voorleggen van een voorstel of projectschets vindt plaats in afstemming met het SNN en de provincies.

Laatst gewijzigd op 2019-05-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+