Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019 (OZJ19) is het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten van minimaal een jaar die bestaan uit het vormen of uitbreiden van journalistieke organisaties en of samenwerkingsverbanden met als doel het structureel verbeteren van deze organisaties en de kwaliteit van de onderzoeksjournalistieke producties die zij maken.

Looptijd 15.08.2019 t/m 15.08.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2019: € 2,55 miljoen (creëren arbeidsplaatsen, waarvan 75% voor projecten op regionaal en lokaal niveau en 25% voor projecten op landelijk niveau), € 255.000 (bijkomende kosten)
Behandeld door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Verstrekt door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 83 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019 (OZJ19) is het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten van minimaal een jaar die bestaan uit het vormen of uitbreiden van journalistieke organisaties en of samenwerkingsverbanden met als doel het structureel verbeteren van deze organisaties en de kwaliteit van de onderzoeksjournalistieke producties die zij maken.

Subsidie kan worden aangevraagd door de voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke rechtspersoon of rechtspersonen dan wel rechtspersoon of rechtspersonen in oprichting, die in Nederland actief is of zijn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt als bijdrage in:

  • de kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuw te creëren arbeidsplaatsen uitsluitend ten behoeve van onderzoeksjournalistiek. Onder het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen wordt verstaan:
    • het in dienst nemen of anderszins te werk stellen van nieuwe medewerkers die zich tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar volledig toeleggen op onderzoeksjournalistiek of andere werkzaamheden verrichten die daarvoor essentieel zijn; en
    • het in dienst nemen of anderszins te werk stellen van nieuwe medewerkers die tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar de plaats innemen van al werkzame journalistieke medewerkers welke laatsten zich volledig gaan toeleggen op onderzoeksjournalistiek.
  • bijkomende kosten van activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden en die van toegevoegde waarde zijn voor een project.

Per aangevraagd project kan subsidie voor het creëren van arbeidsplaatsen worden verstrekt voor maximaal € 200.000 en voor een periode van maximaal één jaar. De subsidie voor bijkomende kosten bedraagt per project maximaal 10% van de totale toegekende subsidie.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Aanvragen met betrekking tot nieuw te creëren arbeidsplaatsen kunnen van 15 augustus 2019 tot en met 15 september 2019 worden ingediend. De subsidie voor bijkomende kosten wordt gefaseerd aan aanvragers uitgekeerd na een besluit tot het honoreren van de aanvraag.

Laatst gewijzigd op 2019-08-16 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+