Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2016

Met de Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2016 (OVFR) kan de provincie Friesland subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van openbaar vervoer.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.12.2015 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
 • 302 open subsidies aangeboden
 • 82 adviseurs stand-by
 • Gratis account

Met de Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2016 (OVFR) kan de provincie Friesland subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van openbaar vervoer.

De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 en de Wet personenvervoer 2000 zijn van toepassing op deze subsidieregeling.

De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

 • Concessies;
 • Buurtbussen.


Concessies

Dit onderdeel heeft als doel uitvoering te geven aan het provinciaal verkeer- en vervoerplan van de provincie Friesland (PVVP) voor het onderdeel openbaar vervoer.

In aanmerking voor subsidie komen:

 • 1.a. vervoerders die niet beschikken over een concessie die is afgegeven door Gedeputeerde Staten, met wie Gedeputeerde Staten een overeenkomst zijn aangegaan voor het verrichten van openbaar vervoer met een vertrekpunt of een bestemming in de provincie Friesland;
 • 1.b. gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten die op basis van een overeenkomst met Gedeputeerde Staten het beheer voeren van hetzij een concessie voor lokaal openbaar vervoer, hetzij een contract voor collectief vraagafhankelijk vervoer;
 • 1.c. een aanvrager voor een project ten dienste van openbaar vervoer dat is omschreven in een door of namens Gedeputeerde Staten afgegeven concessie dat naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een voldoende innovatief karakter heeft.


Subsidie is beschikbaar:

 • 2.a. voor het verrichten van het in de concessie omschreven openbaar vervoer;
 • 2.b. voor het tijdens de concessieperiode verrichten van al dan niet tijdelijk aanvullend openbaar vervoer;
 • 2.c. ten behoeve van de gebruiksvergoeding, als bedoeld in artikel 62 van de Spoorwegwet, die de concessiehouder aan de spoorwegbeheerder verschuldigd is;
 • 2.d. voor andere onderdelen van het openbaar vervoer op basis van de inhoud van de concessie.


Subsidie voor exploitatie van het openbaar vervoer als bedoeld onder a. bedraagt maximaal het bedrag dat hiervoor is opgenomen in de concessie of in bijlagen bij de concessie. De subsidie als bedoeld onder a en b wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de index die hiervoor is opgenomen in de concessie of in bijlagen bij de concessie. Subsidie voor het verrichten van aanvullend openbaar vervoer als bedoeld onder b bedraagt het tarief per dienstregelinguur, zoals dat is opgenomen in de concessie of in bijlagen bij de concessie, maal het aantal dienstregelinguren.

Voor zover de concessie hiertoe de mogelijkheid biedt, kunnen Gedeputeerde Staten de hoogte van de subsidie als bedoeld onder a. en b. gedurende de looptijd van de concessie verlagen onder gelijktijdige verlaging van het aantal dienstregelinguren. De hoogte van de subsidie kan worden aangepast op grond van een bonus/malussysteem dat is opgenomen in de concessie of in bijlagen bij de concessie.

Subsidieverstrekking als bedoeld onder 2.a, geschiedt overeenkomstig de bepalingen die hierover zijn opgenomen in de concessie of in bijlagen bij de concessie. Subsidieverstrekking als bedoeld onder 2.b, vindt jaarlijks plaats naar aanleiding van het in het dienstregelingvoorstel opgenomen extra openbaar vervoer. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld onder 2.c en 2.d en onder 1.c kan het gehele jaar worden ingediend door een aanvrager. Subsidieverstrekking als bedoeld onder 1.a en 1.b vindt plaats, overeenkomstig de bepalingen die hierover zijn opgenomen in de betreffende overeenkomsten.

Buurtbussen

Dit onderdeel heeft als doel uitvoering te geven aan het PVVP voor het onderdeel Buurtbusprojecten.

In aanmerking voor subsidie komen:

 • a. de buurtbusorganisaties Stichting Buurtbus Stavoren-Hemelum, Stichting Buurtbus Makkum-Hindeloopen, Buurtbusvereniging De Westhoek en Buurtbusvereniging Ooststellingwerf;
 • b. de gemeente Grootegast die in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen een buurtbusproject uitvoert;
 • c. de gemeente Opsterland.


Indien één of meerdere van de onder b. en c. genoemde gemeenten door een herindeling opgaan in een andere gemeente kunnen Gedeputeerde Staten subsidie verlenen aan deze andere gemeente.

Subsidie is beschikbaar voor het verzorgen van openbaar vervoer door middel van de inzet van een buurtbus.

De hoogte van de subsidie voor een buurtbusproject bedraagt voor een kalenderjaar maximaal € 4300 op prijspeil per 1 januari 2015.

Aanvragen kunnen jaarlijks voor 31 december worden ingediend bij Gedeputeerde Staten voor het daaropvolgende jaar.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-01-12 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+