Stimuleringsregeling e-health thuis

Doel van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.03.2019 t/m 31.12.2021
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget SET algemeen: € 28 miljoen (voor 2020), € 5 miljoen (voor 2021). SET Covid-19: € 23 miljoen (uitgeput).
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Doel van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen, door:

 • het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten;
 • het structureel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg; en
 • het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken.


Op basis van de regeling kan voor maximaal drie jaar subsidie worden verstrekt aan:

 • een clusterorganisatie (de rechtspersoon die het innovatiecluster e-health exploiteert, zijnde een aanbieder van ondersteuning of zorg) voor activiteiten van een innovatiecluster e-health; of
 • een clusterorganisatie voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health; of
 • de penvoerder van een samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health voor opleidingsactiviteiten e-health van de deelnemers.


Een innovatiecluster e-health bestaat uit minimaal één aanbieder en één inkoper (een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor) van ondersteuning of zorg.

Het maximale percentage subsidie is voor:

 • de activiteiten van een innovatiecluster e-health: 55% van de in aanmerking komende kosten tot een maximumbedrag subsidie van € 750.000;
 • opleidingsactiviteiten e-health: 70% van de in aanmerking komende kosten.


Verder kan een subsidie van maximaal € 20.000 worden verstrekt aan een clusterorganisatie voor ondersteuning bij het komen tot een door de clusterorganisatie gedragen visie op het gebruik van e-health en doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan.

Het maximumbedrag subsidie voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000.

Subsidie e-health toepassingen die bijdragen aan continuïteit van ondersteuning, zorg of jeugdhulp (SET Covid-19)

Om aanbieders van ondersteuning, zorg of jeugdhulp op afstand te helpen bij de huidige opgave als gevolg van de coronacrisis, is deze tijdelijke uitbreiding van de SET beschikbaar (de reguliere SET blijft ook beschikbaar).

De subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van ondersteuning of zorg en jeugdhulpaanbieders.

De tijdelijke uitbreiding van de SET stelt per aanvraag een vast subsidiebedrag van € 50.000 beschikbaar voor de aanschaf, lease en implementatie van e-health toepassingen die bijdragen aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. E-health toepassingen die er op gericht zijn om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken komen ook in aanmerking.

Subsidiabele activiteiten die sinds de eerste COVID-19 besmetting in Nederland zijn gestart (na 27 februari 2020), komen met terugwerkende kracht in aanmerking. De projectperiode bedraagt maximaal negen maanden.

Aanvragen

Aanvragen in het kader van de reguliere SET kunnen vanaf 1 maart 2019 doorlopend worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen in het kader van SET Covid-19 kunnen tot en met 7 april 2020 worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-04-07 — I.v.m. het bereiken van het subsidieplafond sluit de regeling SET Covid-19 in de nacht van 7 op 8 april om 00.00 uur

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+