Infrastructuurfonds

Het Infrastructuurfonds (ISF) stimuleert de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur voor het vervoer van personen en goederen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1994 t/m 31.12.2028
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: circa € 6 miljard
Behandeld door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 302 open subsidies aangeboden
 • 82 adviseurs stand-by
 • Gratis account

Het Infrastructuurfonds (ISF) stimuleert de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur voor het vervoer van personen en goederen.

De middelen van het ISF komen uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het voormalige Fonds economische structuurversterking (FES) en uit overige middelen (zoals afdrachten uit de Europese Unie, lagere overheden en andere departementen). Het fonds wordt beheerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de begroting voor het ISF hoort het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT is een overzicht van alle ruimtelijke programma’s en projecten waaraan de verschillende ministeries samen met decentrale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties werken. Het MIRT kan worden beschouwd als het huidige investeringsprogramma van het Rijk voor het ruimtelijk fysieke domein, waarbij het Rijk direct financieel betrokken is.

Het MIRT bestaat uit drie onderdelen: spelregelkader, bestuurlijke overleggen en projectenboek. Het spelregelkader schetst het proces dat een nieuw MIRT-project doorloopt. Het projectenboek geeft informatie over de geschiedenis, stand van zaken en planning van projecten en programma’s. Daarnaast bevat het projectenboek een beschrijving van de voor het MIRT belangrijke beleidsterreinen en een overzicht van de benodigde financiële middelen.

De uitgaven van het fonds komen ten goede aan spoorwegen, tram- en metronetten, busbanen, wegen, fietsvoorzieningen, waterkeringen en vaarwegen inclusief de daarbij behorende verkeersveiligheid en milieumaatregelen.

Het grootste deel van de uitgaven zal naar nationale infrastructuur gaan, maar het fonds kan ook bijdragen doen voor regionale en lokale infrastructuur. Bijdragen kunnen worden verstrekt aan lagere overheden en private rechtspersonen voor infrastructuur, waarvoor het Rijk niet primair verantwoordelijk is. In deze categorie zijn de uitkeringen voor infrastructuur ten behoeve van stads- en streekvervoer het belangrijkste. Weginfrastructuur, die wordt of zal worden beheerd door lagere overheden, zal in principe via Provincie- en Gemeentefonds en/of uit eigen middelen bekostigd moeten worden.

Decentrale overheden komen ook in aanmerking voor de zogenaamde gebundelde doeluitkering (GDU). De doeluitkering is bedoeld voor de bekostiging van overige projecten of voor de bekostiging van het aandeel van de aanvrager voor een subsidie voor grote projecten die buiten de samenwerkingsgebieden rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag plaatsvinden. Met ingang van 2004 is de GDU uitgebreid tot GDU-plus, waarmee nu ook projecten voor regionale en lokale infrastructuur worden gerekend tot de eerder genoemde grote projecten. Het moet gaan om projecten van minimaal € 112,5 miljoen en maximaal € 225 miljoen.

Een bepaald deel van de middelen van het ISF is bestemd voor activiteiten van Rijkswaterstaat. Onder de financierbare uitgaven vallen in principe onderzoeks- en investeringskosten van nieuwe infrastructuur en van capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaande infrastructuur, vervangingsinvesteringen, onderhoudskosten, specifieke beheerskosten, bedieningskosten, projectgebonden voorbereidingskosten van infrastructuur en evaluatiekosten.

Niet onder het fonds valt de aanschaf en exploitatie van vervoermiddelen zoals treinen, trams, bussen, auto’s, vaartuigen (veerdiensten) en vliegtuigen.

Uit het fonds kunnen subsidies worden verstrekt op grond van de volgende wetten en regelingen:

 • Deltawet;
 • Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren;
 • Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren (RBSWW);
 • Tijdelijke bijdrageregeling spoorwegaansluitingen;
 • Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingen;
 • Regeling subsidies uitvoeringsprogramma duurzaam veilig;
 • Subsidieregeling transferpunten;
 • Subsidieregeling openbare inland terminals (SOIT);
 • Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV);
 • Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied (BAGGERPLAN);
 • Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (BAGGERWERK);
 • Tijdelijke stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB);
 • Tijdelijke bijdrageregeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (EUBRW);
 • Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen;
 • Subsidieregeling Zuidas.


De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald. De concrete toewijzing van gelden aan infrastructuurprojecten vindt jaarlijks in de begroting van het ISF plaats.

Aanvragen moeten vooraf worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-08-04 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Nederland

+