Horizon 2020 2020)

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 74,8283 miljard
Behandeld door DG Onderzoek en innovatie (RTD)
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
 • 322 open subsidies aangeboden
 • 84 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt.

De algemene doelstelling van Horizon 2020 is het opbouwen van een samenleving en een wereldwijd toonaangevende economie in de gehele Unie, die gebaseerd zijn op kennis en innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage tot een duurzame economie wordt geleverd. Horizon 2020 vormt niet alleen een ondersteuning van de Europa 2020-strategie en andere beleidsmaatregelen van de Unie, maar levert ook een bijdrage tot het verwezenlijken en functioneren van de Europese Onderzoeksruimte (EOR).

Prioriteiten

De algemene doelstelling moet worden bereikt door middel van drie elkaar wederzijds versterkende prioriteiten gericht op:

 • Excellente wetenschap;
 • Industrieel leiderschap;
 • Maatschappelijke uitdagingen.


Daarnaast wordt de algemene doelstelling nagestreefd door middel van twee specifieke doelstellingen:

 • Excellentie verspreiden en deelname verbreden;
 • Wetenschap met en voor de samenleving.


Excellente wetenschap

Dit onderdeel is gericht op het versterken en uitbreiden van de kwalitatief hoogwaardige kennisbasis van de Unie enerzijds en het consolideren van de EOR anderzijds met het oog op het creëren van een meer concurrerend communautair onderzoeks- en innovatiestelsel op mondiaal niveau. Het is opgebouwd rond vier specifieke doelstellingen:

 • de "Europese Onderzoeksraad" (European Research Council – ERC) stelt, op basis van Uniebrede competities, financiering beschikbaar om getalenteerde en creatieve individuele onderzoekers en hun teams in staat te stellen de meest veelbelovende en baanbrekende wetenschappelijke onderzoekswegen in te slaan (zie HORIZONERC);
 • met behulp van "Toekomstige en opkomende technologieën" (Future and emerging technologies – FET) wordt de samenwerking op onderzoeksgebied ondersteund om de Europese capaciteiten voor geavanceerde en baanbrekende innovaties te vergroten. Zij bevorderen de wetenschappelijke samenwerking in en tussen disciplines met betrekking tot baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote risico’s zijn verbonden en versnellen de ontwikkeling van de meest veelbelovende opkomende wetenschappelijke en technologische gebieden en van de Europese structurele opbouw van de corresponderende wetenschappelijke gemeenschappen (zie HORIZONFET);
 • via de "Marie Skłodowska-Curie-acties" (MSCA) worden kwalitatief hoogwaardige en innovatieve onderzoeksopleidingen aangeboden, gecombineerd met aantrekkelijke mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en kennisuitwisseling, door de grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit van onderzoekers te bevorderen met het oog op een optimale voorbereiding op de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden (zie HORIZONMSCA);
 • de specifieke doelstelling "Onderzoeksinfrastructuren" is erop gericht Europese onderzoeksinfrastructuren van topniveau te ontwikkelen en te ondersteunen, deze te helpen tot de EOR bij te dragen door hun innovatiepotentieel te bevorderen, onderzoekers van wereldniveau aan te trekken en menselijk kapitaal op te leiden, en dit aan te vullen met de bijbehorende beleidsmaatregelen van de Unie en internationale samenwerking (zie HORIZONOI).


Industrieel leiderschap

Dit onderdeel is bedoeld om een snellere ontwikkeling te bewerkstelligen van de technologieën en de innovaties die het fundament vormen voor het bedrijfsleven van morgen en die innovatieve Europese kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) de benodigde steun geven om uit te groeien tot wereldwijd toonaangevende ondernemingen. Dit deel bestaat uit drie specifieke doelstellingen:

 • "Leiderschap op het gebied van industriële sleuteltechnologieën" (HORIZONIL1). In het kader van deze specifieke doelstelling wordt beoogd gerichte steun te geven aan onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en, waar van toepassing, aan standaardisatie en certificatie betreffende informatie- en communicatietechnologie (ICT), nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde fabricage en verwerkingsprocessen, en ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk op interacties en convergentie van en tussen de verschillende technologieën en de wijze waarop deze zich verhouden tot de maatschappelijke uitdagingen. Op al deze terreinen zal rekening gehouden worden met de behoeften van de gebruikers;
 • "Toegang tot risicofinanciering" (HORIZONIL2). Hiermee wordt getracht in alle ontwikkelingsfasen lacunes in de beschikbaarheid van eigen en vreemd vermogen te dichten voor ondernemingen en projecten waarin O&O en innovaties centraal staan. Samen met het eigenvermogensinstrument van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (COSME) wordt hierdoor op het niveau van de Unie het beschikbaar stellen van durfkapitaal ondersteund;
 • "Innovatie bij KMO’s" (HORIZONIL3). Via deze specifieke doelstelling wordt op KMO’s toegespitste steun gegeven om alle vormen van innovatie bij KMO’s te stimuleren, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen met groeipotentieel die de mogelijkheid hebben om op de interne markt en daarbuiten internationaal actief te zijn.


Maatschappelijke uitdagingen

In dit onderdeel wordt direct ingespeeld op de beleidsprioriteiten en maatschappelijke uitdagingen die in de Europa 2020-strategie in kaart zijn gebracht. Deze hebben tot doel om die kritische massa aan onderzoeks- en innovatie-inspanningen tot stand te helpen brengen die noodzakelijk is om de beleidsdoelstellingen van de Unie te realiseren. De financiering wordt toegespitst op de volgende specifieke doelstellingen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn (HORIZONMU1);
 • Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek inzake binnenwateren en de bio-economie (HORIZONMU2);
 • Veilige, schone en efficiënte energie (HORIZONMU3);
 • Slim, groen en geïntegreerd vervoer (HORIZONMU4);
 • Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen (HORIZONMU5);
 • Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen (HORIZONMU6);
 • Een veilige samenleving – De vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers beschermen (HORIZONMU7).


Excellentie verspreiden en deelname verbreden

De specifieke doelstelling "Excellentie verspreiden en deelname verbreden" (HORIZONEV) bestaat erin het potentieel van het in Europa aanwezig talent te benutten. Bovendien moet deze doelstelling ervoor zorgen dat de voordelen van een door innovatie aangestuurde economie geoptimaliseerd en eerlijk verdeeld worden over de gehele unie overeenkomstig het beginsel van excellentie.

Wetenschap met en voor de samenleving

Het doel van de specifieke doelstelling "Wetenschap met en voor de samenleving" (HORIZONWS) bestaat erin een effectieve samenwerking tot stand te brengen tussen de wetenschap en de samenleving, om nieuw talent te rekruteren voor wetenschappelijke beroepen en om excellente wetenschap te koppelen aan maatschappelijk bewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Werkprogramma’s

Om invulling te geven aan bovenstaande prioriteiten en doelstellingen stelt de Europese Commissie gemeenschappelijke of afzonderlijke werkprogramma’s vast. De werkprogramma’s vermelden de nagestreefde doelstellingen, de verwachte resultaten, de wijze van uitvoering en het totale bedrag dat voor de uitvoering is voorzien. Tevens bevatten zij een beschrijving van de acties die worden gefinancierd, een indicatie van het bedrag dat aan elke actie wordt toegewezen, een indicatief tijdschema voor de uitvoering, alsook een meerjarenaanpak en strategische richtsnoeren voor de volgende uitvoeringsjaren.

De werkprogramma’s bevatten voor subsidieaanvragen de prioriteiten, de selectie- en gunningscriteria en het relatieve gewicht van de verschillende gunningscriteria, alsmede het maximale financieringspercentage voor de totale subsidiabele kosten. Zij vermelden ook de eventuele aanvullende exploitatie- en verspreidingsverplichtingen voor deelnemers.

Voorwaarden voor deelname

De volgende minimumvoorwaarden zijn – enkele uitzonderingsgevallen daargelaten – van toepassing:

 • er moeten minimaal drie juridische entiteiten aan een actie deelnemen;
 • de drie juridische entiteiten moeten elk in een andere lidstaat of geassocieerd land zijn gevestigd; en
 • de drie juridische entiteiten moeten onafhankelijk van elkaar zijn.


Financiering

De financiering van een actie mag niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten verminderd met de ontvangsten uit de actie. Voor alle activiteiten die in het kader van een actie worden gefinancierd, wordt één vergoedingspercentage van de subsidiabele kosten gehanteerd. Het maximumpercentage wordt in het werkprogramma of werkplan vastgesteld. De Horizon 2020-subsidie kan oplopen tot maximaal 100% van de totale subsidiabele kosten van de actie.

Aanvragen

Aanvragen kunnen na publicatie van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-05-26 — Oproep 'EIC Scalator Pilot' (H2020-EIC-EICScalatorPilot)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij DG Onderzoek en innovatie (RTD).

DG Onderzoek en innovatie (RTD)

SDME 2/2
1049 BRUSSEL
BELGIË

+