Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Het doel van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie.

Looptijd 01.11.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 5 miljard (najaarsronde).
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 299 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie.

Het besluit is de opvolger van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) en valt onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • de productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren;
 • de productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas geheel of gedeeltelijk te compenseren;
 • de productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte geheel of gedeeltelijk te compenseren;
 • de vermindering van broeikasgas aan een producent die een productie-installatie voor de vermindering van broeikasgas in stand houdt, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas geheel of gedeeltelijk te compenseren.


Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagronde met behulp van een aanvraagformulier of elektronisch worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de aanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst.

Voor de najaarsronde van 2020 is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Aanvragen kunnen in principe worden ingediend van 24 november 2020 (9.00 uur) tot en met 17 december 2020 (17.00 uur). Doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed. De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag. Voor iedere groep geldt een andere openstellingsdatum:

 • fase 1: € 65 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 24 november (9.00 uur) tot en met 30 november (17.00 uur);
 • fase 2: € 85 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 30 november (17.00 uur) tot en met 7 december (17.00 uur);
 • fase 3: € 180 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 7 december (17.00 uur) tot en met 14 december (17.00 uur);
 • fase 4: € 300 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 14 december (17.00 uur) tot en met 17 december (17.00 uur).


De vastgestelde fasebedragen per 1000 kg verminderde koolstofdioxide gelden voor alle productiecategorieën. Bij de vaststelling van deze bedragen is echter geen rekening gehouden met factoren die relevant zijn voor de onderlinge vergelijking en mededinging van de verschillende productiecategorieën bij de aanvraag. Daartoe moet eerste een omrekenfactor toegepast worden. Voor productie-installaties voor de productie van duurzame energie is de omrekenfactor de formule ‘Fasebedrag in euro/kWh = Fasebedrag (euro/1.000 kg CO2) x emissiefactor (kg CO2/kWh)/1.000 + langetermijnbroeikasgasbedrag (euro/kWh)’. In de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie is een tabel opgenomen waarbij deze omrekenfactoren al zijn toegepast voor elke categorie productie-installatie en fase.

Laatst gewijzigd op 2020-10-16 — Wijziging regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 en algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met herstel omissies en enkele technische aanpassingen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+